Į privačius senelių namus rikiuojasi eilės
Mū­sų ša­lies se­ne­lių na­muo­se gy­ve­na tiek žmo­nių, kiek jų yra įsi­kū­rę Kal­va­ri­jo­je, Tra­kuo­se ar Laz­di­juo­se. 17 iš 100 to­kių įstai­gų yra pri­va­čios, o sen­jo­rų prie­žiū­ros kai­nos dau­gu­mo­je jų pa­na­šios į val­diš­kų ar vi­suo­me­ni­nių glo­bo­to­jų tai­ko­mus įkai­nius.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos (SADM) duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je šiuo me­tu yra ly­giai 100 se­ne­lių glo­bos na­mų ar ki­taip pa­va­din­tų įstai­gų, tei­kian­čių ana­lo­giš­kas pa­slau­gas. Iš vi­so jo­se – 4946 vie­tos.

Iš­skir­ti­nai iš vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų vei­kia ket­ve­ri se­ne­lių glo­bos na­mai, sa­vi­val­dy­bės iš­lai­ko 50 to­kių įstai­gų, vi­suo­me­ni­nės or­ga­ni­za­ci­jos (dau­giau­sia Ka­ta­li­kų baž­ny­čios par­api­jos) – 29, taip pat esa­ma 17 pri­va­čių as­me­nų iš­lai­ko­mų se­ne­lių glo­bos na­mų.

Dau­giau­sia to­kio­se įstai­go­se esan­čių vie­tų (lo­vų) yra Kau­no aps­kri­ty­je – 1127, Vil­niaus aps­kri­ty­je – 1082 lo­vos, Klai­pė­dos aps­kri­ty­je – 617 lo­vų. Se­ne­liams skir­tų 240 lo­vų tu­ri Tau­ra­gės aps­kri­tis, 201 – Aly­taus aps­kri­tis, 188 – Tel­šių aps­kri­tis.

Pri­va­čių as­me­nų iš­lai­ko­muo­se se­ne­lių na­muo­se yra 654 lo­vos. „Lie­tu­vos ži­nios“ do­mė­jo­si, kaip šioms įstai­goms se­ka­si už­ti­krin­ti se­ne­lių prie­žiū­rą.

Rei­kė­tų spe­cia­li­zuo­tų namų

Vie­na pri­va­čių įstai­gų – už eu­ro­pi­nes lė­šas pert­var­ky­to­je bu­vu­sio­je Šiau­lių ra­jo­no Bri­dų mo­kyk­lo­je įkur­ti mo­der­nūs 35 vie­tų se­ne­lių na­mai, pa­va­din­ti „Se­no­lių na­mais“. Jiems va­do­vau­jan­ti vie­na įkū­rė­jų Re­na­ta Mo­tie­jū­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad jied­viem su ko­le­ga min­tis įkur­ti to­kią įstai­gą ki­lo lan­kan­tis Va­ka­rų Eu­ro­pos se­ne­lių na­muo­se.

„Se­no­lių na­mams“ jau tre­ji me­tai. Įstai­go­je yra 15 vie­tų, skir­tų sa­va­ran­kiš­kiems se­ne­liams, ir 20 vie­tų tiems, ku­riems rei­kia slau­gos. Prie­žiū­ra per mė­ne­sį, pri­klau­so­mai nuo sen­jo­ro svei­ka­tos būk­lės, kai­nuo­ja nuo 430 iki 740 eu­rų. Nors kai­na ne­ma­ža, R. Mo­tie­jū­nė ti­ki­no, kad yra lau­kian­čių čia pa­tek­ti ei­lė.

Anot jos, įver­ti­nus tai, kiek Lie­tu­vo­je yra se­nų, sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti ne­be­ga­lin­čių žmo­nių, ma­ty­ti, kad se­ne­lių na­mų po­rei­kis nė­ra pa­ten­kin­tas. „Ta­čiau dau­ge­lis taip pat su­pran­ta, kad vai­kai ne­ve­ža prie lo­vų pri­kaus­ty­tų sa­vo tė­vų į se­ne­lių na­mus, kur jais bū­tų iš­ties pro­fe­sio­na­liai pa­si­rū­pin­ta, nes pa­tys gy­ve­na iš jų gau­na­mų pen­si­jų ir slau­gai ski­ria­mų pi­ni­gų“, – kal­bė­jo R. Mo­tie­jū­nė.

Ji pa­brė­žė, jog Lie­tu­vai itin rei­kė­tų spe­cia­li­zuo­tų se­ne­lių na­mų, skir­tų de­men­ci­ja, Alz­hei­me­rio bei ki­to­mis su­nkio­mis li­go­mis ser­gan­tiems se­niems žmo­nėms, kur bū­tų už­ti­krin­ta jų prie­žiū­ra ir me­di­ci­nos pa­slau­gos.

Vil­čių nepateisino

Tre­jus me­tus gy­vuo­ja Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Bai­so­ga­lo­je, Ais­tės Ja­no­vič įkur­ti ir jos va­do­vau­ja­mi pri­va­tūs se­ne­lių na­mai. „Lie­tu­vos ži­nioms“ A. Ja­no­vič pri­si­pa­ži­no, kad rea­ly­bė „pra­si­len­kė“ su ku­riant įstai­gą tu­rė­to­mis sva­jo­nė­mis.

„Ti­kė­jau­si, kad se­ne­liai mie­lai da­ly­vaus me­no, mu­zi­kos te­ra­pi­jos už­siė­mi­muo­se, drau­ge mankš­tin­sis, už­siims ki­ta įdo­mia ir ma­lo­nia veik­la. De­ja, ko­ne vi­si jie ne­no­ri jo­kių už­siė­mi­mų, vie­nam ki­tam vos ne vos esa­me įsiū­lę ma­sa­žą“, – pa­sa­ko­jo ji. Anot A. Ja­no­vič, ne vie­nam se­ne­liui net iš­ėji­mas į kie­mą yra sa­vo­tiš­kas iš­šū­kis, ku­rio jie ne­re­tai ven­gia. „E­su stu­di­ja­vu­si Švei­ca­ri­jo­je, ma­čiau tos ša­lies se­ne­lių na­mus, tad ti­kė­jau­si, kad ir Bai­so­ga­los se­ne­liams su­kur­si­me pa­na­šią ap­lin­ką. Ap­lin­ką su­kū­rė­me, bet mū­sų siū­lo­mas gy­ve­ni­mo bū­das se­ne­liams ne­priim­ti­nas“, – aiš­ki­no ji.

Bai­so­ga­los se­ne­lių na­mai įkur­ti ga­vus eu­ro­pi­nę par­amą. Kad ją gau­tų, įstai­gos kū­rė­jai jo­je tu­rė­jo už­ti­krin­ti dar­bo vie­tas Bai­so­ga­los žmo­nėms. „Į­kū­rė­me 19 vie­tų se­ne­lių na­mus, įdar­bi­no­me 11 žmo­nių“, – dės­tė A. Ja­no­vič. Ji tei­gė, jog ket­vir­tus me­tus šie na­mai gy­vuo­ja tik to­dėl, kad ne­dar­bo ka­muo­ja­mos Bai­sio­ga­los žmo­nės su­tin­ka dirb­ti už kiek di­des­nį nei mi­ni­ma­lų at­ly­gi­ni­mą. „Jei bū­tu­me įsi­kū­rę Vil­niu­je, kur žmo­nės at­si­sa­ko dirb­ti už to­kį at­ly­gį, mū­sų se­ne­lių na­mai bū­tų ban­kru­ta­vę jau po mė­ne­sio“, – svars­tė A. Ja­no­vič.

Pri­klau­so­mai nuo svei­ka­tos būk­lės, se­ne­liai už gy­ve­ni­mą šiuo­se na­muo­se per mė­ne­sį mo­ka nuo 536 iki 651 eu­ro. „Vie­nuo­li­kos se­nu­kų įna­šas ati­ten­ka dar­buo­to­jų al­goms, už tri­jų žmo­nių įna­šą vi­si se­ne­liai val­go, už li­ku­sius įna­šus pa­den­gia­me stei­giant na­mus gau­tą pa­sko­lą, mo­ka­me už šil­dy­mą, tad pel­no ne­už­dir­ba­me“, – vers­lo rei­ka­lus aiš­ki­no A. Ja­no­vič. Šiuo me­tu pa­tek­ti į Bai­so­ga­los se­ne­lių na­mus lau­kia aš­tuo­nių sen­jo­rų ei­lė.

Mo­ka sve­tur iš­vy­kę vaikai

Be­ne pa­ti nau­jau­sia pri­va­ti se­ne­lių glo­bos įstai­ga – nuo šių me­tų lie­pos pra­džios Ši­lu­tė­je pra­dė­ję veik­ti „Pa­ma­rio sen­jo­rų na­mai“. Jų ad­mi­nis­tra­to­rius Ado­mas Ans­kai­tis „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog šiuos na­mus už pri­va­čias lė­šas įkū­rė jo tė­vai ir dė­dės šei­ma. 22 vie­tų įstai­ga įkur­din­ta pert­var­ky­ta­me pri­va­čia­me na­me.

A. Ans­kai­čio ti­ki­ni­mu, ka­dan­gi Ši­lu­tė­je se­ne­lių slau­gos po­rei­kis yra ne­ma­žas, at­ei­ty­je pla­nuo­ja­ma įstai­gą iš­plės­ti iki 37–40 vie­tų. „Mū­sų šei­mos tiks­las ku­riant šiuos na­mus vi­sų pir­ma bu­vo su­kur­ti se­ne­liams ti­krų na­mų ap­lin­ką“, – pa­brė­žė ad­mi­nis­tra­to­rius.

„Pa­ma­rio sen­jo­rų na­muo­se“ jau ap­gy­ven­din­ti trys sen­jo­rai, dar du ne­tru­kus bus at­vež­ti. Pir­mie­ji klien­tai – su­nkūs, pa­tys ne­ga­lin­tys ap­si­tar­nau­ti li­go­niai. Jų iš­lai­ky­mas se­ne­lių na­muo­se kai­nuos 800 eu­rų per mė­ne­sį.

A. Ans­kai­tis pa­brė­žė, kad prieš įku­riant įstai­gą bu­vo ren­ka­mi duo­me­nys apie ar­ti­mų­jų ga­li­my­bes mo­kė­ti to­kią kai­ną už gar­baus am­žiaus žmo­gaus slau­gą. „Pa­bend­ra­vę su li­go­nių ar­ti­mai­siais iš­siaiš­ki­no­me, kad už­sie­ny­je dir­ban­čiam žmo­gui to­kia su­ma ne­atro­do di­de­lė“, – sa­kė jis.

Kai­nos ski­ria­si mažai

Kiek sen­jo­ro prie­žiū­ra per mė­ne­sį kai­nuo­ja sa­vi­val­dy­bių ir vi­suo­me­ni­nių or­ga­ni­za­ci­jų iš­lai­ko­muo­se se­ne­lių glo­bos na­muo­se?

Pri­klau­so­mai nuo žmo­gaus svei­ka­tos būk­lės, Va­rė­nos glo­bos na­muo­se se­nu­ko prie­žiū­ra at­siei­na 569–716 eu­rų, Mo­lė­tų ra­jo­no Alan­tos se­ne­lių glo­bos na­muo­se – 495–515 eu­rų, Pa­gė­gių pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo, slau­gos ir se­ne­lių glo­bos na­muo­se – 487–559 eu­rus, Kau­no Pa­ne­mu­nės se­ne­lių na­muo­se – 540–695 eu­rus, Kel­mės ra­jo­no Lio­lių se­ne­lių glo­bos na­muo­se – 522–723 eu­rai, Ši­la­lės ra­jo­no Kal­ti­nė­nų par­api­jos se­ne­lių glo­bos na­muo­se – 540–700 eu­rų, Pa­ne­vė­žio Šv. Juo­za­po glo­bos na­muo­se – 598–716 eu­rų.