Į priekį juda regioninių aplinkos apsaugos departamentų pertvarka
Re­gis­trų cen­tre įre­gis­truo­tas Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tas (AAD) prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos – tai biu­dže­ti­nė įstai­ga, nuo lie­pos 1 die­nos su­jung­sian­ti šiuo me­tu vei­kian­čius at­ski­rus aš­tuo­nis re­gio­ni­nius ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tus.

Registrų centre įregistruotas Aplinkos apsaugos departamentas (AAD) prie Aplinkos ministerijos – tai biudžetinė įstaiga, nuo liepos 1 dienos sujungsianti šiuo metu veikiančius atskirus aštuonis regioninius aplinkos apsaugos departamentus.

Naujas departamentas įregistruotas praėjusią savaitę, pranešė ministerija.

AAD taps vienintele šalyje aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančia institucija. Jis turės užtikrinti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę: kurti ir įgyvendinti bendrą pažeidimų prevencijos, kontrolės ir ūkio subjektų konsultavimo tvarką, planuoti įmonių patikrinimus bei mažinti naštą ūkinei veiklai.

Šiuo metu vyksta konkursas Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pareigybei užimti. Pretendentų dokumentų laukiama iki vasario 21 dienos.

Kol kas Lietuvoje veikia Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Utenos ir Marijampolės regioniniai aplinkos apsaugos departamentai. Juose dirba šiek tiek daugiau nei 500 žmonių. Ministerijos atstovai yra teigę, kad reorganizacija nėra susijusi su darbuotojų skaičiaus mažinimu.

Seimas šiai pertvarkai pritarė praėjusių metų lapkritį.