Į priekį juda diplomatinio posto Kinijoje steigimas
Ge­gu­žės 1 die­ną mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­je Pe­ki­ne tu­rė­tų at­si­ras­ti kul­tū­ros at­ašė. Nau­ja dip­lo­ma­ti­nė par­ei­gy­bė Ki­ni­jo­je stei­gia­ma nai­ki­nant to­kį pat eta­tą Aus­tri­jo­je.

Aiš­ki­na­ma, kad kul­tū­ros at­ašė par­ei­gy­bė Ki­ni­jo­je yra la­bai svar­bi. Ki­ni­ja yra ir Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) stra­te­gi­nė par­tne­rė. Po­li­ti­niai ir eko­no­mi­niai už­sie­nio san­ty­kių pri­ori­te­tai per­ke­lia­mi ir į kul­tū­ros sri­tį. In­ten­sy­viai plė­to­jan­tis Lie­tu­vos ir Ki­ni­jos kul­tū­ros bend­ra­dar­bia­vi­mui, rei­ka­lin­gi pa­pil­do­mi žmo­giš­kie­ji iš­tek­liai. Kul­tū­ros at­ašė par­ei­gy­bės įstei­gi­mas Ki­ni­jo­je pa­dė­tų įgy­ven­din­ti stra­te­gi­nius už­sie­nio po­li­ti­kos tiks­lus pa­si­tel­kiant kul­tū­rą, pri­si­dė­ti prie Lie­tu­vos var­do ži­no­mu­mo di­di­ni­mo, tei­gia­mo ša­lies įvaiz­džio for­ma­vi­mo, Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mo Azi­jos re­gio­ne ska­ti­ni­mo. Tei­gia­ma, kad kul­tū­ros at­ašė ini­ci­juo­tų ir įgy­ven­din­tų di­des­nės apim­ties komp­lek­si­nes Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no pri­sta­ty­mo prog­ra­mas ir pro­jek­tus, tarp­vals­ty­bi­nių kul­tū­ros mai­nų prog­ra­mas, pa­dė­tų at­ver­ti Ki­ni­jos ir Azi­jos re­gio­no rin­kas au­gan­čių Lie­tu­vos kul­tū­ros ir kū­ry­bi­nių sek­to­rių at­sto­vams, ieš­ko­tų pa­pil­do­mų fi­nan­sa­vi­mo ga­li­my­bių me­ni­nin­kų ir kul­tū­ros pro­jek­tų mo­bi­lu­mui už­ti­krin­ti ir pan. Taip pat kul­tū­ros at­ašė vaid­muo bū­tų svar­bus už­ti­kri­nant koor­di­nuo­tą ir kryp­tin­gą Lie­tu­vos kul­tū­ros ir me­no sklai­dą Ki­ni­jo­je, ska­ti­nant tie­sio­gi­nius ry­šius tarp žmo­nių ir or­ga­ni­za­ci­jų, gi­li­nant dvie­jų vals­ty­bių tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą.

Nau­jo­ji par­ei­gy­bė stei­gia­ma nai­ki­nant kul­tū­ros at­ašė eta­tą Aus­tri­jo­je, Kroa­ti­jai ir Slo­va­ki­jai. Jis bu­vo įsteig­tas 2008 me­tais, sie­kiant su­ak­ty­vin­ti Lie­tu­vos ir Aus­tri­jos ry­šius ar­tė­jant 2009-ie­siems, kai Vil­nius ir Aus­tri­jos mies­tas Lin­cas įgy­ven­di­no Eu­ro­pos kul­tū­ros sos­ti­nių prog­ra­mas. Esą in­ten­sy­vė­jan­tis bend­ra­dar­bia­vi­mas to­liau bū­tų tę­sia­mas pa­de­dant Lie­tu­vos kul­tū­ros ta­ry­bai.