Į pratybas Lietuvoje šiemet atvyks apie 600 Vokietijos karių
Bend­roms pra­ty­boms šie­met į Lie­tu­vą per ke­lis eta­pus at­va­žiuos dau­giau kaip 600 Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių su ke­liais šim­tais ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų, tre­čia­die­nį į Lie­tu­vą at­vyks pir­mo­ji ne­di­de­lė ka­rių ir tech­ni­kos gru­pė, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Iki ba­lan­džio 9 die­nos į Lie­tu­vą at­vyks be­veik 300 Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės pra­ncū­zų-vo­kie­čių bri­ga­dos 291-ojo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­rių su dau­giau nei 150 įvai­rios pa­skir­ties ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų.

Lie­tu­vą pir­mie­ji Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai ir tech­ni­ka pa­sieks or­lai­viais ir ge­le­žin­ke­liu. Vo­kie­ti­jos ka­riai bus dis­lo­kuo­ti Ruk­lo­je.

Pa­grin­di­nė Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­rių gru­pė į Lie­tu­vą bus at­skrai­din­ta pir­mą­ją ba­lan­džio sa­vai­tę Vo­kie­ti­jos ka­riuo­me­nės or­lai­viais. Šie Vo­kie­ti­jos ka­riai, prie ku­rių bir­že­lį pri­si­jungs dar vie­na ša­lies ka­rių kuo­pa, Lie­tu­vo­je tre­ni­ruo­sis iki lie­pos mė­ne­sio. Jie kar­tu su Lie­tu­vos ka­riais da­ly­vaus ša­ly­je vyk­sian­čio­se na­cio­na­li­nė­se ir tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se. Kar­tu su jais tre­ni­ruo­sis ir Da­ni­jos, Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų, Len­ki­jos, Liuk­sem­bur­go ka­riai.

Pra­ty­boms Lie­tu­vo­je vo­kie­čiai at­si­ga­be­na pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Bo­xer“, šar­vuo­tus žval­gy­bos vi­su­rei­gius „Fen­nek“ ir šar­vuo­tus trans­por­te­rius „Fuchs“, ki­tą tech­ni­ką. Ka­ri­nės trans­por­to prie­mo­nės iš Vo­kie­ti­jos bus ga­be­na­mos ge­le­žin­ke­liu iki Šeš­to­kų, iš kur ko­lo­no­mis vyks į Ruk­lą.

„Ka­riuo­me­nės at­sto­vai pra­šo vai­ruo­to­jų su­pra­ti­mo dėl ga­li­mo eis­mo su­trik­dy­mo ir in­for­muo­ja, kad di­džiau­sias trans­por­to ju­dė­ji­mas marš­ru­tu Šeš­to­kai-Ma­ri­jam­po­lė-Kau­nas-Ruk­la bus ba­lan­džio 3 die­ną. Ka­ri­nės tech­ni­kos ko­lo­ną su­da­rys apie 100 trans­por­to prie­mo­nių“, – ra­šo­ma pra­ne­ši­me.

Pla­nuo­ja­ma, kad šią Vo­kie­ti­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų gru­pę nuo lie­pos pa­keis ki­ta ka­rių pa­mai­na iš ar­ti­le­ri­jos vie­ne­to.

Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je taip pat dis­lo­kuo­ta ro­ta­ci­nė Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­rių kuo­pa.