Į politikos Olimpą – per „Facebook“
Prieš ko­kius tre­jus me­tus nie­kas ne­bū­tų drį­sęs prog­no­zuo­ti, kad Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius, Gin­tau­tas Pa­luc­kas ir Gab­rie­lius Lands­ber­gis ga­lė­tų užim­ti pa­grin­di­nių Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­rių po­zi­ci­jas, tei­gė vie­šų­jų ry­šių eks­per­tas My­ko­las Kat­kus. „Vi­sų iš­ki­li­mas bu­vo su­si­jęs su ge­bė­ji­mu bend­rau­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Po­li­ti­kams rei­kia so­cia­li­nių tink­lų ge­bė­ji­mų, įsi­ti­ki­nęs M. Kat­kus. Jis tei­gė, kad tu­rė­ti ge­rų kon­sul­tan­tų ne­už­ten­ka. Sa­kė ne­ma­tęs nė vie­no po­li­ti­ko, ku­ris per kon­sul­tan­tus bū­tų ta­pęs ge­ru so­cia­li­nių tink­lų eks­per­tu. Tai­gi ge­riau­sia ten bend­rau­ti pa­tiems.

Už­sie­ny­je itin mėgs­ta­mas so­cia­li­nis tink­las „Twit­ter“. Juo ak­ty­viai nau­do­ja­si ir po­li­ti­kai, ra­šy­da­mi trum­pus pra­ne­ši­mus iki 140 ženk­lų, ten ga­li­ma dė­ti nuo­ro­das, nuo­trau­kas ir vaiz­do įra­šus. Lie­tu­vo­je po­pu­lia­riau­sias yra „Fa­ce­book“, ku­ria­me ga­li­ma ra­šy­ti tiek trum­pes­nius, tiek il­ges­nius teks­tus, skelb­ti nuo­trau­kas bei vaiz­do įra­šus, dė­ti nuo­ro­das ir net tie­sio­giai trans­liuo­ti.

Viešųjų ryšių ekspertas Mykolas Katkus. LŽ archyvo nuotrauka

So­cia­li­nius tink­lus M. Kat­kus va­di­no šlykš­čia erd­ve, ku­rio­je iš­kart pa­jun­ta­ma, jei kas nors ra­šo ne­nuo­šir­džiai ar me­luo­ja. Ta­čiau yra ir ga­li­my­bė po­li­ti­kams at­sisk­leis­ti kaip as­me­ny­bėms.

„Lie­tu­vo­je pir­ma­sis, ku­ris pra­dė­jo per so­cia­li­nius tink­lus bur­ti žmo­nes, at­sto­vau­ti jų in­te­re­sams, nau­do­jo­si tink­lais po­pu­lia­ru­mui au­gin­ti, bu­vo R. Ši­ma­šius, per Vil­niaus me­ro rin­ki­mų kam­pa­ni­ją prieš dve­jus me­tus, – per dis­ku­si­ja apie po­li­ti­ką ir so­cia­li­nius tink­lus sa­kė ko­mu­ni­ka­ci­jos spe­cia­lis­tas. – Ar­tū­ras Zuo­kas bu­vo blogeris (tink­la­raš­ti­nin­kas – red.), į so­cia­li­nius tink­lus at­ėjęs ta­da, kai jo sau­lė jau pra­dė­jo leis­tis.“

M. Kat­kaus tei­gi­mu, po to nau­ji po­li­ti­kai, sėk­min­gai at­ėję į vie­šą­jį gy­ve­ni­mą, vi­si tu­ri ryš­kius ra­šy­mo so­cia­li­niuo­se tink­luo­se įgū­džius. Anot vie­šų­jų ry­šių ži­no­vo, prieš dau­ge­lį me­tų G. Pa­luc­kas bu­vo kaž­koks so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos biu­ro­kra­tas. „Ta­čiau ga­na iš­ra­din­gais ir ra­miais įra­šais feisbuke jis su­ge­bė­jo pa­trauk­ti vi­sų pir­ma ži­niask­lai­dos dė­me­sį, ku­rį lai­ką bu­vo ta­pęs la­biau­siai so­cia­li­niuo­se tink­luo­se mėgs­ta­mu so­cial­de­mo­kra­tu, – apie nau­ją so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vą tei­gė M. Kat­kus. – To­kia keis­ta si­tua­ci­ja, nes so­cia­li­niuo­se tink­luo­se dau­giau­sia – li­be­ra­li au­di­to­ri­ja. Ta­čiau per tai jis su­ge­bė­jo iš­sis­kir­ti iš ki­tų kan­di­da­tų.“

So­cia­li­niai tink­lus M. Kat­kus va­di­no šlykš­čia erd­ve, ku­rio­je iš­kart pa­jun­ta­ma, jei kas nors ra­šo ne­nuo­šir­džiai ar me­luo­ja.

Pa­sak vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to, kon­ser­va­to­rių ly­de­ris G. Lands­ber­gis pa­gal ak­ty­vu­mą ap­len­kė li­be­ra­lų są­jū­džio va­do­vą R. Ši­ma­šių. „G. Lands­ber­gis trans­liuo­ja ir ra­šo iš vi­sur, iš kur tik įma­no­ma, šmaikš­tu­mu kon­ku­ruo­ja su so­cia­li­nių tink­lų hu­mo­ris­tais, – pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas. – Tai su­tei­kia ga­li­my­bę kal­bė­tis su au­di­to­ri­ja, ku­ri iki tol ne­bū­tų klau­siu­si.“

Vie­šų­jų ry­šių spe­cia­lis­to tei­gi­mu, prieš ko­kius tre­jus me­tus nie­kas ne­bū­tų drį­sęs prog­no­zuo­ti, kad R. Ši­ma­šius, G. Pa­luc­kas ir G. Lands­ber­gis ga­lė­tų užim­ti pa­grin­di­nių Lie­tu­vos par­la­men­ti­nių par­ti­jų ly­de­rių po­zi­ci­jas. „Vi­sų iš­ki­li­mas bu­vo su­si­jęs su ge­bė­ji­mu bend­rau­ti so­cia­li­niuo­se tink­luo­se“, – įsi­ti­ki­nęs M. Kat­kus. To­dėl, anot jo, šiais lai­kais „so­cia­li­nių tink­lų ge­bė­ji­mai gal­būt ne­pa­kei­čia po­li­ti­kos ge­bė­ji­mų“, bet jau­na­jai po­li­ti­kų kar­tai pa­de­da iš­kil­ti.