Į parlamentą kandidatuoja 15 milijonierių
Šie­met į Sei­mą kan­di­da­tuo­ja 15 mi­li­jo­nie­rių, tur­tin­giau­sias kan­di­da­tas – li­be­ra­las Vid­man­tas Mar­ti­ko­nis, tei­gia Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK).

Jos duo­me­ni­mis, tur­tin­giau­sių kan­di­da­tų dvi­de­šim­tu­ke – pen­ki Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vai, po tris pri­klau­so Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gai bei Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai, po du – „Tvar­kai ir tei­sin­gu­mui“, S.Buš­ke­vi­čiaus ir Tau­ti­nin­kų koa­li­ci­jai „Prieš ko­rup­ci­ją ir skur­dą“ bei po vie­ną iš Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos, Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos, Dar­bo par­ti­jos, Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ir Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos.

Tur­tin­giau­sias kan­di­da­tas – sos­ti­nės vers­li­nin­kas li­be­ra­las V.Mar­ti­ko­nis – dek­la­ra­vo tur­to už 19 mln. 236 tūkst. 208 eu­rus.

Jis ap­len­kė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos ly­de­rį Ra­mū­ną Kar­baus­kį, dek­la­ra­vu­sį tur­to už 11 mln. 531 tūkst. 5 eu­rus.

Tre­čio­je vie­to­je li­ko par­la­men­ta­ras so­cial­de­mo­kra­tas Bro­nius Bra­daus­kas su 7 mln. 336 tūkst. 722 eu­rų tur­tu, ket­vir­to­je – Re­mi­gi­jus La­pins­kas iš Lie­tu­vos ža­lių­jų par­ti­jos su 5 mln. 34 tūkst. 859 eu­rų tur­tu, penk­to­je – Šiau­lių mies­to ta­ry­bos na­rys And­rius Še­džius, kan­di­da­tuo­jan­tis su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“. Jis nu­ro­dė tu­rįs tur­to už 2 mln. 531 tūkst. 177 eu­rus.

VRK duo­me­ni­mis, dau­giau­sia pa­ja­mų – 3,8 mln. eu­rų – per­nai ga­vo R.Kar­baus­kis. An­tras pa­gal gau­tas pa­ja­mas yra Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos kan­di­da­tas An­to­ni­jus Jun­do, jis dek­la­ra­vo 1,85 mln. eu­rų pa­ja­mų. Tre­čias – R.La­pins­kas su kiek di­des­nė­mis nei 1 mln. eu­rų pa­ja­mų.

Sei­mo rin­ki­mai vyks spa­lio 9 die­ną.