Į Palangą sveikatintis plūs vokiečiai
Di­džiau­sia­me Lie­tu­vos ku­ror­te ne­tru­kus bus pra­dė­tas sta­ty­ti dar vie­nas aukš­tos kla­sės vieš­bu­tis, ku­rį val­dys Vo­kie­ti­jos svei­ka­tin­gu­mo aso­cia­ci­ja. Į šį pro­jek­tą pla­nuo­ja­ma in­ves­tuo­ti 55 mln. eu­rų. Mies­to val­džia džiau­gia­si in­ves­ti­ci­jo­mis ir ti­ki­si, kad Pa­lan­ga taps iš­ti­sus me­tus „gy­vu“ ku­ror­tu.

4+ žvaigž­du­čių vieš­bu­tis, tu­rin­tis apie 150 kam­ba­rių, su svei­ka­tin­gu­mo cen­tru, di­de­liu SPA, ba­sei­nu, te­ni­so kor­tais, po­že­mi­niu par­kin­gu, vai­kų žai­di­mo aikš­te­le tu­rė­tų iš­kil­ti Pa­lan­gos pa­kraš­ty­je. Pla­nuo­ja­ma, kad komp­lek­sas iš vi­so užims 20 tūkst. kv. m plo­tą. Pir­mie­siems sve­čiams, ku­rių ne­ma­žą da­lį tu­rė­tų su­da­ry­ti poil­siau­to­jai ir svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gų ga­vė­jai iš Vo­kie­ti­jos, ža­da­ma du­ris at­ver­ti 2019 me­tais.

Nau­jo vieš­bu­čio Pa­lan­go­je pro­jek­tą vys­tys lie­tu­viš­ko ka­pi­ta­lo įmo­nė „ADG pro­jek­tai“ ir Vo­kie­ti­jos svei­ka­tin­gu­mo aso­cia­ci­ja. Bend­ro­vės „ADG pro­jek­tai“ di­rek­to­rius Gied­rius Les­vin­čiū­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad kon­tak­tus su par­tne­riais iš Vo­kie­ti­jos už­mez­gė prieš pu­san­trų me­tų, o ne­tru­kus pra­dė­tas svars­ty­ti vieš­bu­čio sta­ty­bos pro­jek­tas. Prieš me­tus pa­si­ra­šy­tas me­mo­ran­du­mas dėl pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo.

Ren­kan­tis vie­tą nau­jam vieš­bu­čiui, ver­tin­ti ir ki­ti Lie­tu­vos ku­ror­tai – Drus­ki­nin­kai, Birš­to­nas, bet ga­liau­siai pa­si­rink­ta Pa­lan­ga. Anot G. Les­vin­čiū­no, par­tne­riai iš Vo­kie­ti­jos iš­sky­rė šio ku­ror­to pers­pek­ty­vas, ga­li­my­bes. Be to, mies­tas įsi­kū­ręs pa­trauk­lio­je vie­to­je, ša­lia jū­ros.

Nau­ja­sis vieš­bu­tis tu­rė­tų iš­kil­ti maž­daug už 2,5 ki­lo­me­tro nuo Pa­lan­gos cen­tro, 800 me­trai iki jū­ros.

Pi­ni­gų skolinsis

Kaip aiš­ki­no G. Les­vin­čiū­nas, nau­ją­jį vieš­bu­tį val­dys Vo­kie­ti­jos svei­ka­tin­gu­mo aso­cia­ci­ja. Ob­jek­tą bend­rai pro­jek­tuos Lie­tu­vos ir Vo­kie­ti­jos spe­cia­lis­tai, ge­ne­ra­li­niu ran­go­vu pa­si­rink­ta sta­ty­bos bend­ro­vė „YIT Kaus­ta“.

Jau­čia­mas di­de­lis po­rei­kis įgy­ven­din­ti to­kį pro­jek­tą. Po pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio mė­ne­sį Tu­ni­se įvyk­dy­tų te­ro­ro iš­puo­lių, per ku­riuos žu­vo daug vo­kie­čių tu­ris­tų, poil­siau­to­jai be­veik ne­be­vyks­ta at­os­to­gau­ti į šią Šiau­rės Af­ri­kos ša­lį. Ly­giai taip pat dėl te­ro­riz­mo grės­mės daug vo­kie­čių at­si­sa­ko ke­lio­nių į Tur­ki­ją. „Bal­ti­jos ša­lis – Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją – jie ma­to kaip sau­gias, ga­na ge­rai eko­no­miš­kai iš­si­vys­čiu­sias vals­ty­bes, o kar­tu – dar ga­na ne­bran­gias. To­dėl ir pla­nuo­ja­mos in­ves­ti­ci­jos“, – tei­gė G. Les­vin­čiū­nas.

Lė­šų, rei­ka­lin­gų vieš­bu­čiui sta­ty­ti, bus pa­sis­ko­lin­ta iš Va­ka­rų ša­lių, taip pat ir Vo­kie­ti­jos, ban­kų.

Palangos valdžia deklaruoja siekį pritraukti į kurortą kuo daugiau turistų visus metus.

Vo­kie­čiams pa­trauk­li kryptis

Anot G. Les­vin­čiū­no, pla­nuo­ja­ma, kad va­sa­ros se­zo­no me­tu vieš­bu­tis dau­giau­sia pri­ims sve­čius iš mū­sų ša­lies ar gre­ti­mų vals­ty­bių. „At­li­kę ana­li­zę vo­kie­čiai ma­no, kad va­sa­rą vieš­bu­tį užims lie­tu­vių poil­siau­to­jai“, – aiš­ki­no jis.

Ne se­zo­no me­tu, spa­lio-ge­gu­žės mė­ne­siais, ti­ki­ma­si, apie 60 proc. vie­tų užims sve­čiai iš Vo­kie­ti­jos. Ne­ma­ža da­lis at­vyk­sian­čių­jų nau­do­sis vieš­bu­ty­je pla­nuo­ja­mo­mis teik­ti gy­do­mo­sio­mis pa­slau­go­mis. Vo­kie­ti­jos svei­ka­tin­gu­mo aso­cia­ci­ja bend­ra­dar­biau­ja su sa­vo ša­lies li­go­nių ka­so­mis, to­dėl da­liai vo­kie­čių už gy­do­mą­sias pro­ce­dū­ras Pa­lan­go­je bus su­mo­kė­ta šių ka­sų lė­šo­mis.

G. Les­vin­čiū­no tei­gi­mu, Vo­kie­ti­jos gy­ven­to­jams Lie­tu­va ir Pa­lan­ga yra pa­trauk­lios at­os­to­gų ir svei­ka­ti­ni­mo­si kryp­tys. Be to, ne­ma­žas pra­na­šu­mas tas, kad komp­lek­są val­dys ir pa­slau­gas teiks bū­tent Vo­kie­ti­jos svei­ka­tin­gu­mo aso­cia­ci­ja, vieš­bu­tis, svei­ka­tin­gu­mo cen­tras bus įreng­ti lai­kan­tis vo­kiš­kų stan­dar­tų ir rei­ka­la­vi­mų. Pla­nuo­ja­mos rek­la­mos kam­pa­ni­jos, ska­ti­nan­čios vo­kie­čius vyk­ti poil­siau­ti į Pa­lan­gą ir šį vieš­bu­tį.

Kon­ku­ren­ci­jos ne­bi­jo

Ar­ti­miau­siais me­tais Pa­lan­go­je du­ris at­ver­ti pla­nuo­ja ir dau­giau vieš­bu­čių bei svei­ka­ti­ni­mo komp­lek­sų. Ta­čiau kon­ku­ren­ci­jos, anot G. Les­vin­čiū­no, ne­si­bai­mi­na­ma. „Pa­lan­gai tik į nau­dą, jei bus du stip­rūs var­dai: mū­sų ir „Mar­riott“. Dėl to lai­mės vi­sa Pa­lan­ga. Kuo dau­giau ge­rų var­dų, tuo mies­tas pa­trauk­les­nis už­sie­nio tu­ris­tams“, – įsi­ti­ki­nęs jis.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę jau pra­dė­ti nau­jo vieš­bu­čio komp­lek­so pro­jek­ta­vi­mo dar­bai. Ki­tų me­tų pa­bai­go­je pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti sta­ty­bos dar­bus. Ati­da­ry­mo juo­ste­lę ti­ki­ma­si per­kirp­ti 2019 me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį.

G. Les­vin­čiū­nas ne­bi­jo pri­trūk­ti dar­bo jė­gos. „Ma­nau, ra­si­me. Yra pa­kan­ka­mai jau­nų žmo­nių, ku­rie mo­ko­si, stu­di­juo­ja. Jei­gu bus pri­im­ti­ni at­ly­gi­ni­mai, ką vo­kie­čiai pla­nuo­ja, ne­ma­nau, kad bus prob­le­mų. O ir dar­bo spe­ci­fi­ka bus vo­kiš­ka, ma­nau, daug kam tai įdo­mu“, – po­zi­ty­viai nu­si­tei­kęs kal­bė­jo jis.

Šarūnas Vaitkus: "Džiugu, kad verslas atkreipė dėmesį į Palangą ir ateina su didelėmis investicijomis.“

Dar­bo jė­gos ir poil­siau­to­jų nepristigs

Pa­lan­gos me­ras Ša­rū­nas Vait­kus la­bai tei­gia­mai ver­ti­no 55 mln. eu­rų ver­tės vo­kiš­ko ka­pi­ta­lo in­ves­ti­ci­jas ku­ror­te. Jis pa­brė­žė, kad Pa­lan­go­je daug dė­me­sio ski­ria­ma gy­do­mo­sioms, svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­goms, spor­tui, pra­mo­goms. „Svei­ka­ti­ni­mas – vie­nas mū­sų pri­ori­te­tų. At­si­ra­dus to­kiems svei­ka­ti­ni­mo cen­trams, ma­nau, ne­be­liks se­zo­niš­ku­mo. To pa­sta­rai­siais me­tais ir sie­kia­me sta­ty­da­mi už­da­rus ob­jek­tus: kon­cer­tų sa­lę, spor­to komp­lek­są. Džiu­gu, kad vers­las at­krei­pė dė­me­sį į Pa­lan­gą ir at­ei­na su di­de­lė­mis in­ves­ti­ci­jo­mis“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė ku­ror­to va­do­vas.

Š. Vait­kaus nuo­mo­ne, ati­da­rius nau­jų vieš­bu­čių ir svei­ka­tin­gu­mo cen­trų Pa­lan­gai pa­vyks pa­ten­kin­ti iš­aug­sian­tį tiek dar­buo­to­jų, tiek poil­siau­to­jų po­rei­kį. Sie­kiant pri­trauk­ti į ku­ror­tą dau­giau už­sie­nio tu­ris­tų, de­ra­ma­si su oro li­ni­jų kom­pa­ni­jo­mis, ku­rios ne­at­me­ta ga­li­my­bės pra­dė­ti skry­džius į Pa­lan­gą iš Vo­kie­ti­jos.

„Klien­tų ti­krai bus. O dėl dar­buo­to­jų, aiš­ku, kaip ir vi­so­je Lie­tu­vo­je, yra di­džiu­lė prob­le­ma. Ta­čiau, ma­nau, in­ves­tuo­to­jai, da­ry­da­mi to­kias in­ves­ti­ci­jas, yra vis­ką aps­kai­čia­vę ir su­si­ras dar­buo­to­jų“, – kal­bė­jo Š. Vait­kus.

At­ke­liau­ja ir „Marriott“

Me­tų pra­džio­je pa­skelb­ta, kad į Pa­lan­gą at­ei­na di­džiau­sias pa­sau­ly­je vieš­bu­čių tink­las „Mar­riott“. Bu­vu­sio „Jū­ra­tės“ ba­sei­no vie­to­je tu­rė­tų iš­kil­ti nau­jas vieš­bu­tis su di­džiu­liu SPA ir svei­ka­tin­gu­mo cen­tru. Pla­nuo­ja­mo komp­lek­so plo­tas sieks apie 15 tūkst. kv. m, bus įreng­ta di­de­lė po­že­mi­nė au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė. Ža­da­ma, kad sve­čiai pir­ma­ja­me Bal­ti­jos ša­ly­se „Mar­riott“ vieš­bu­ty­je ga­lės ap­sis­to­ti jau 2018 me­tais.

Be to, Pa­lan­go­je pra­dė­tas įgy­ven­din­ti mo­der­naus sa­na­to­ri­nio komp­lek­so, tei­kian­čio svei­ka­ti­ni­mo pa­slau­gas, pro­jek­tas. Bu­vu­sių pur­vo gy­dyk­lų pa­sta­tų vie­to­je bus ati­da­ry­ta mo­der­niau­sia ša­ly­je „Eg­lės“ sa­na­to­ri­ja. Pir­mie­ji du kor­pu­sai tu­rė­tų at­ver­ti du­ris 2018-ai­siais.

Kaip anks­čiau yra sa­kęs Š. Vait­kus, šie du ob­jek­tai, ku­rių bend­ra ver­tė – apie 80 mln. eu­rų, ge­ro­kai pa­keis Pa­lan­gos ku­ror­to vei­dą ir dar pa­di­dins mies­to ži­no­mu­mą už Lie­tu­vos ri­bų.