Į oro policijos misiją pirmą kartą atvyksta Vengrijos kariai
Vyk­dy­ti NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se ket­vir­ta­die­nį į Lie­tu­vą pir­mą kar­tą at­vyks­ta Veng­ri­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai su nai­kin­tu­vais JAS-39 „Gri­pen“, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se veng­rai nuo rug­sė­jo 1 die­nos pa­keis bu­dė­ji­mą bai­gian­čius Nor­ve­gi­jos ir Ita­li­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­rius.

Ket­vir­ta­die­nį ba­zė­je taip pat ren­gia­ma at­sis­vei­ki­ni­mo su aš­tuo­nis mė­ne­sius bu­dė­ju­siais Ita­li­jos ka­riais ce­re­mo­ni­ja.

Ofi­cia­li NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos kon­ti­gen­tų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja vyks pir­ma­die­nį, rugp­jū­čio 31 die­ną.

Nuo rug­sė­jo Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dys aš­tuo­ni nai­kin­tu­vai – du­kart ma­žiau nei pa­sta­rai­siais me­tais, ta­čiau du­kart dau­giau nei prieš kri­zę Ukrai­no­je.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Šiau­liuo­se bu­dė­da­vo dvie­jų ša­lių kon­tin­gen­tai, o dar po vie­ną – Es­ti­jos ir Len­ki­jos ba­zė­se. Es­ti­jos Ema­rio ba­zė­je bu­dės Vo­kie­ti­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad šiuo me­tu dar kon­sul­tuo­ja­ma­si su są­jun­gi­nin­kais dėl pa­pil­do­mų pa­jė­gu­mų Šiau­liuo­se.

„Bal­ti­jos vals­ty­bės sie­kia, kad pa­grin­di­nis NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos ša­ly­se vyk­dan­tis kon­tin­gen­tas Šiau­liuo­se bū­tų su­stip­rin­tas pa­pil­do­mais pa­jė­gu­mais tiek Es­ti­jo­je, tiek ir Lie­tu­vo­je ir dėl to nuo­lat kon­sul­tuo­ja­ma­si su są­jun­gi­nin­kais“, – tei­gia­ma tre­čia­die­nio mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

NA­TO ša­lys pra­dė­jo siųs­ti sa­vo ka­rius ir nai­kin­tu­vus sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę nuo 2004 me­tų ko­vo, Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai ta­pus NA­TO na­rė­mis.

Lie­tu­va su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja vi­siems at­vyks­tan­tiems są­jun­gi­nin­kių kon­tin­gen­tams su­tei­kia pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą, už­ti­kri­na lo­gis­ti­nę par­amą ir bend­rai tam ski­ria iki 15 mln. eu­rų per me­tus.