Į NATO tarptautinę misiją Afganistane išlydėta Karo policininkų grupė
Šian­dien į NA­TO mi­si­ją Af­ga­nis­ta­ne iš­ly­dė­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ir Ka­ro po­li­ci­jos ka­rių gru­pė.

Kraš­to mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, jog šian­dien į NA­TO tarp­tau­ti­nę mi­si­ją „Tvir­ta par­ama“ (angl. Re­so­lu­te Su­pport“) Af­ga­nis­ta­ne iš­ly­dė­ta Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos ka­rių gru­pė. Še­šių ka­rių gru­pė tar­naus ope­ra­ci­jos va­da­vie­tė­je Ka­bu­le, kur vyk­dys tarp­tau­ti­nes ka­ro po­li­ci­jos funk­ci­jas kar­tu su Aus­tra­li­jos ir Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­ro po­li­ci­nin­kais.

Lie­tu­vos ka­ro po­li­ci­nin­kai tarp­tau­ti­nė­je ope­ra­ci­jo­je vyk­dys tarp­tau­ti­nes ka­ro po­li­ci­jos funk­ci­jas kar­tu su Aus­tra­li­jos ir JAV ka­ro po­li­ci­nin­kais – už­ti­krins ka­rių draus­mę, vyk­dys nu­si­kals­ta­mų vei­kų, ki­tų tei­sės pa­žei­di­mų pre­ven­ci­ją, im­sis prie­mo­nių nu­si­kals­ta­mų vei­kų, tei­sės pa­žei­di­mų prie­žas­tims ir są­ly­goms ša­lin­ti.

Ka­ro po­li­ci­jos ka­riai mi­si­jai ruo­šė­si be­veik pen­kis mė­ne­sius: da­ly­va­vo įvai­riuo­se kur­suo­se, tre­ni­ra­vo­si Lie­tu­vos po­li­ci­jos mo­kyk­lo­je, ko­vi­nio ren­gi­mo pra­ty­bų me­tu įgi­jo spe­ci­fi­nių įgū­džių kaip ieš­ko­ti spren­di­mų ne­stan­dar­ti­nė­se si­tua­ci­jo­se, taip pat mo­kė­si Lie­tu­vos po­li­ci­jos Kri­mi­na­lis­ti­nių ty­ri­mų cen­tre. Pa­si­ren­gi­mo me­tu kai ku­rie ka­riai pa­tir­ties sė­mė­si ir Da­ni­jos Ka­ra­lys­tė­je, kur su­si­pa­ži­no su tarp­tau­ti­nės ka­ro po­li­ci­jos mi­si­jos ypa­tu­mais.

Nuo 2015 me­tų pra­džios Af­ga­nis­ta­ne NA­TO vyk­do mi­si­ją „Tvir­ta par­ama“ (angl. „Re­so­lu­te Su­pport Mis­sion“). Šios mi­si­jos už­duo­tys skir­tos Af­ga­nis­ta­no na­cio­na­li­nėms sau­gu­mo pa­jė­goms reng­ti ir yra ne­ko­vi­nio po­bū­džio. Mi­si­jos pa­grin­di­nis tiks­las – mo­ky­ti, pa­tar­ti ir rem­ti ša­lies na­cio­na­li­nes sau­gu­mo pa­jė­gas, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas val­džios ins­ti­tu­ci­jas už­ti­kri­nant sta­bi­lu­mą ša­ly­je.

Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės ka­ro po­li­ci­nin­kai į mi­si­ją vyks­ta ro­ta­ci­jos pri­nci­pu, kas še­šis mė­ne­sius. Tai jau an­tro­ji Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ro po­li­ci­jos ka­rių gru­pė. Pir­mo­ji tar­ny­bą pra­dė­jo šių me­tų ge­gu­žės mė­ne­sį.

Šiuo me­tu mi­si­jos Af­ga­nis­ta­ne „Tvir­ta par­ama“ ope­ra­ci­niuo­se šta­buo­se Ka­bu­le ir He­ra­te tar­nau­ja 21 Lie­tu­vos ka­rys.