Į namus grįžta Lietuvoje metus mokęsi vaikai iš Ukrainos
An­tra­die­nį iš Vil­niaus į Ukrai­ną iš­skris 14 ukrai­nie­čių vai­kų iš Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­čių, jie 2015–2016 moks­lo me­tais mo­kė­si Vil­niaus lie­tu­vių na­muo­se.

Vi­si 14 vai­kų yra iš Ry­tų Ukrai­nos Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių, da­lis jų per ka­rą ne­te­ko na­mų, kai ku­rie vai­kai te­be­si­tę­sian­čia­me konf­lik­te yra ne­te­kę tė­vų, pra­ne­šė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Tai jau an­tra vai­kų iš ka­ro veiks­mų apim­tų Lu­hans­ko ir Do­nec­ko sri­čių gru­pė, ku­ri vi­sus moks­lo me­tus mo­kė­si Lie­tu­vo­je. 2014–2015 moks­lo me­tais į Lie­tu­vą bu­vo at­vy­kę 16 vai­kų ir dvi mo­ky­to­jos iš Ukrai­nos.

Ukrai­nos vai­kų mo­ky­mą ir ap­gy­ven­di­ni­mą Lie­tu­vo­je fi­nan­suo­ja Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė.

Nuo Ru­si­jos ag­re­si­jos prieš Ukrai­ną pra­džios Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos jau yra sky­ru­sios Ukrai­nai par­amos už dau­giau kaip 4,5 mln. eu­rų.