Į Nacionalinės žemės tarnybą užsuko kriminalistai
Penk­ta­die­nį Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos par­ei­gū­nai at­li­ko kra­tą Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos di­rek­to­riaus Da­nie­liaus Kup­rio ka­bi­ne­te – iš jo pa­im­ti do­ku­men­tai.

„Ga­liu pa­tvir­tin­ti tik fak­tą, kad bu­vo ap­si­lan­kę par­ei­gū­nai kar­tu su di­rek­to­riu­mi Da­nie­liu­mi Kup­riu ir at­li­ko ka­bi­ne­te do­ku­men­tų poė­mius, ma­no ži­nio­mis. Kiek aš ži­nau, jie bu­vo iš Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mų val­dy­bos – Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos“, – BNS sa­kė NŽT at­sto­vas spau­dai Rus­la­nas Go­lu­bo­vas.

Su D.Kur­piu BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Že­mė sū­kio mi­nis­tras Bro­nius Mar­kaus­kas rugp­jū­čio pra­džio­je iš par­ei­gų at­lei­do D.Kup­rį, ta­čiau kol kas jis for­ma­liai vis dar va­do­vau­ja NŽT, nes tu­rė­jo ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, ku­rio ga­lio­ji­mas tu­rė­jo baig­tis šį penk­ta­die­nį.

Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­tvir­ti­no iš­va­dą, jog D.Kup­riui nuo­lat ky­la in­te­re­sų konf­lik­tas, nuo­mo­jan­tis že­mės skly­pus 13-oje iš 50 NŽT pa­da­li­nių pri­žiū­ri­mų te­ri­to­ri­jų. Že­mės ūkio mi­nis­tras Bro­niu Mar­kaus­kas po šių iš­va­dų nu­spren­dė at­leis­ti D.Kup­rį.

Vie­nu me­tu ūki­nin­kau­jan­tis ir NŽT va­do­vau­jan­tis D.Kup­rys nuo­mo­ja­si maž­daug 55,4 hek­ta­ro že­mės iš vals­ty­bės skir­tin­guo­se re­gio­nuo­se, D.Kup­rys BNS anks­čiau tei­gė, jog at­lei­di­mą skųs teis­mui.