I. Molotkovas nuteistas beveik puspenktų metų nelaisvės
Iš po­li­ci­jos au­to­ma­tą pa­gro­bu­siam ir pa­bė­gu­siam Igo­riui Mo­lot­ko­vui teis­mas sky­rė 4 me­tų ir 4 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mę, at­lie­kant ją pa­tai­sos na­muo­se.

To­kį nuo­spren­dį pir­ma­die­nį pa­skel­bęs Vil­niaus apy­gar­dos teis­mas I.Mo­lot­ko­vą pri­pa­ži­no kal­tu pa­gal vi­sas in­kri­mi­nuo­ja­mas vei­kas: dėl šau­na­mo­jo gink­lo pa­gro­bi­mo pa­nau­do­jant psi­chi­nį smur­tą bei ne­tei­sė­to jo ga­be­ni­mo, taip pat dėl to, jog nau­do­da­mas psi­chi­nę prie­var­tą rei­ka­la­vo, jog vals­ty­bės tar­nau­to­jai at­lik­tų veiks­mus jo nau­dai.

Teis­mas at­siž­vel­gė į tai, jog vy­ras 126 kar­tus baus­tas ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka, 15 kar­tų teis­tas, nie­kur ne­dir­ba. Taip pat at­siž­velg­ta į tai, jog jo veiks­mai bu­vo spon­ta­niš­ki, ne­pla­nuo­ti.

Tiek vals­ty­bės kal­tin­to­ja, tiek ad­vo­ka­tė su­ti­ko su teis­mo spren­di­mu bei jo ža­dė­jo ne­skųs­ti.

„Ma­no­me, kad teis­mas bu­vo la­bai tei­sin­gas ir hu­ma­niš­kas, at­siž­vel­gė į vi­sas leng­vi­nan­čias ap­lin­ky­bes, o jų bu­vo net ke­le­tas: jis vi­siš­kai pri­si­pa­ži­no ir gai­li­si, bu­vo stre­so si­tua­ci­jo­je, tre­čia, tas el­ge­sys bu­vo iš­pro­vo­kuo­tas, ka­dan­gi pa­li­ko au­to­ma­tą be prie­žiū­ros“, – žur­na­lis­tams sa­kė I.Mo­lot­ko­vo ad­vo­ka­tė Ele­na Ša­jau­kai­tė.

Anot jos, ne­skųs­ti nuo­spren­džio pra­šė pats I.Mo­lot­ko­vas, su­pras­da­mas, jog „ma­žes­nės jam ne­skirs joks teis­mas“.

„Ma­nau, kad tai tei­sė­tas, pa­grįs­tas, ar­ti­mas ma­no pra­šo­mai ma­no baus­mei spren­di­mas“, – sa­kė ir pro­ku­ro­rė Edi­ta Ig­na­ta­vi­čiū­tė, pa­žy­mė­ju­si, jog nu­teis­tais pa­dė­jo iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Pro­ku­ra­tū­ros duo­me­ni­mis, per­nai lap­kri­čio 19 die­ną du Šven­čio­nių ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to par­ei­gū­nai po il­gų klai­džio­ji­mų po svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gas, esan­čias Vil­niu­je, ve­žė 1991 me­tais gi­mu­sį kal­ti­na­mą­jį I. Mo­lot­ko­vą at­gal į Šven­čio­nių po­li­ci­jos areš­ti­nę, ta­čiau ga­vę pa­pil­do­mą už­duo­tį, už­va­žia­vo į Vil­niaus mies­to šeš­tą­jį po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą. Kal­ti­na­ma­jam ran­kos prie­ky­je bu­vo su­ra­kin­tos an­tran­kiais, au­to­mo­bi­lio ga­li­nės du­re­lės iš vi­daus užb­lo­kuo­tos.

Po­li­ci­jos par­ei­gū­nai trum­pam iš­li­po iš au­to­mo­bi­lio, o I. Mo­lot­ko­vas, pa­si­nau­do­da­mas esa­ma si­tua­ci­ja, pa­gro­bė au­to­mo­bi­lio prie­ky­je pa­lik­tą au­to­ma­ti­nį gink­lą su šo­vi­nių dė­tu­ve. Po­li­ci­jos par­ei­gū­nė, pri­ėju­si prie ga­li­nių ma­ši­nos du­re­lių ir jas ati­da­riu­si, pa­ma­tė į sa­ve nu­kreip­tą gink­lą. Kal­ti­na­ma­sis rei­ka­la­vo, kad po­li­ci­jos par­ei­gū­nė ne­kel­tų są­my­šio ir sės­tų į au­to­mo­bi­lį. I. Mo­lot­ko­vas gra­si­no pa­nau­do­ti gink­lą, jei­gu ne­bus vyk­do­mas jo rei­ka­la­vi­mas. Ne­tru­kus prie au­to­mo­bi­lio pri­ėjo ir ki­tas po­li­ci­jos par­ei­gū­nas, ir jam gra­sin­da­mas gink­lu kal­ti­na­ma­sis par­ei­ka­la­vo sės­tis į au­to­mo­bi­lį. Par­ei­gū­nė ban­dė nu­ra­min­ti I.Mo­lot­ko­vą, o jos par­tne­ris ne­tru­kus pa­bė­go slėp­tis į ko­mi­sa­ria­to pa­sta­tą. Pa­skui jį pa­si­ša­li­no ir po­li­ci­nin­kė.

Tuo me­tu kal­ti­na­ma­sis, iš­li­pęs iš au­to­mo­bi­lio per prie­ki­nes du­ris, pa­bė­go.

Kal­ti­na­mo­jo pa­ieš­kai mes­tos di­džiu­lės po­li­ci­jos pa­jė­gos. Po­li­ci­jos duo­me­ni­mis, tą va­ka­rą bėg­lio ieš­ko­jo apie 3 tūkst. par­ei­gū­nų, pa­si­telk­tas pa­sie­nie­čių sraig­tas­par­nis, bu­dė­jo po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nė „A­ras“. Jis po pen­kių va­lan­dų ras­tas sa­vo na­muo­se.

I.Mo­lot­ko­vas su sa­vi­mi pa­grob­to gink­lo ne­tu­rė­jo. Ne­tru­kus po su­lai­ky­mo jis par­odė vie­tas, ku­rio­se pa­slė­pė au­to­ma­ti­nį gink­lą su šo­vi­nių dė­tu­ve bei an­tran­kius.

Nu­ro­dy­to­je vie­to­je ap­tik­tas ne­pa­žeis­tas au­to­ma­ti­nis gink­las su vi­sais dė­tu­vė­je bu­vu­siais šo­vi­niais bei iš­oriš­kai ne­pa­žeis­ti an­tran­kiai, ku­riuos kal­ti­na­ma­sis pats nu­siė­mė at­si­ra­kin­da­mas tu­ri­mo­mis prie­mo­nė­mis.

Po I.Mo­lot­ko­vo pa­bė­gi­mo apie at­sis­ta­ty­di­ni­mą pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis, ku­ris su­lau­kė pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės kri­ti­kos tiek dėl įvy­ku­sio in­ci­den­to, tiek dėl ne­tin­ka­mo vals­ty­bės va­do­vų in­for­ma­vi­mo apie pa­ieš­kos ope­ra­ci­ją. Vė­liau po po­kal­bio su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi S.Skver­ne­lis ap­sisp­ren­dė lik­ti pos­te.