Į mobilizacijos pratybas atvyko pusė pašauktų rezervistų
Į ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sias mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bas at­vy­ko apie pu­sė pa­šauk­tų par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių, penk­ta­die­nį BNS pra­ne­šė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nis šta­bas.

Šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis to­kius skai­čius pa­va­di­no „ge­ru ro­dik­liu“.

„Tu­rė­jo­me tiks­lą pa­skel­bus da­li­nę mo­bi­li­za­ci­ją kiek­vie­na­me šau­ki­mo punk­te su­komp­lek­tuo­ti po pės­ti­nin­kų kuo­pą. Ma­ty­da­mas, kad at­vy­ko dar dau­giau ka­rių, ga­liu pa­si­džiaug­ti, tai ge­ras ro­dik­lis“, - pra­ne­ši­me spau­dai tei­gė V.Ta­mo­šai­tis.

Pra­ne­ši­me nu­ro­do­ma, kad „šau­ki­mo punk­tuo­se ap­si­lan­kė apie 50 proc. pa­šauk­tų par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių“. Jung­ti­nio šta­bo vie­šų­jų ry­šių ka­ri­nin­kas Do­na­tas Su­choc­kis BNS at­si­sa­kė nu­ro­dy­ti tiks­lų at­vy­ku­sių re­zer­vis­tų skai­čių.

Anot šta­bo, apie 15 proc. šau­kia­mų­jų, nors ir ne­at­vy­ko, ta­čiau iš anks­to su­si­sie­kė ir in­for­ma­vo, dėl ko­kių prie­žas­čių ne­ga­lės da­ly­vau­ti pra­ty­bo­se nu­ro­dy­tą die­ną. Dau­gu­mos jų duo­me­nys pa­tiks­lin­ti te­le­fo­nu, kai ku­rie pa­ža­dė­jo at­vyk­ti ki­tu lai­ku ar­ba at­vy­ko iki pra­ty­bų die­nos.

At­li­kus pir­mi­nę at­vy­ku­sių­jų ka­rių me­di­ci­ni­nių do­ku­men­tų ana­li­zę, ne­tin­ka­mų ka­ro tar­ny­bai bu­vo 1 proc. re­zer­vis­tų. Apie 10 proc. jų bu­vo pri­pa­žin­ti ne­tin­ka­mais lai­ki­nai.

Į da­li­nės mo­bi­li­za­ci­jos tre­ni­ruo­tę, ku­ri yra na­cio­na­li­nių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2015“ da­lis, duo­me­nų pa­tiks­li­ni­mui ir pir­mi­niam svei­ka­tos būk­lės įver­ti­ni­mui bu­vo pa­šauk­tas tūks­tan­tis par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių, pra­di­nį ka­ri­nį par­en­gi­mą įgi­ju­sių 2000-2008 me­tais. Da­li­nė mo­bi­li­za­ci­ja vyk­dy­ta Klai­pė­do­je, Šiau­liuo­se, Pa­ne­vė­žy­je ir Ma­ri­jam­po­lė­je.

Vi­so Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je tar­na­vu­sių ir šiuo me­tu par­eng­ta­ja­me re­zer­ve esan­čių ka­rių skai­čius sie­kia 77 tūks­tan­čius. Iš šio skai­čiaus, per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus iš­ėju­sių į at­sar­gą, bai­gu­sių ba­zi­nius ka­ri­nius mo­ky­mus ir da­ly­va­vu­sių kar­to­ti­niuo­se re­zer­vo ka­rių mo­ky­muo­se yra apie 5 tūkst.

Tar­na­vu­sių so­vie­ti­nė­je ka­riuo­me­nė­je ir šiuo me­tu esan­čių par­eng­ta­jam ka­riuo­me­nės re­zer­ve skai­čiuo­ja­ma dau­giau nei 250 tūkst. ka­rių, o ne­tu­rin­čių jo­kio ka­ri­nio pe­reng­tu­mo 18-55 me­tų am­žiaus ka­ro prie­vo­li­nin­kų ša­ly­je skai­čiuo­ja­ma apie 550 tūks­tan­čiai.

Ge­gu­žės pra­džio­je pra­si­dės an­tra­sis pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis 2015“ eta­pas. Šio mė­ne­sio 4-10 die­no­mis bus mo­de­liuo­ja­mos įvai­rios eks­tre­ma­lios si­tua­ci­jos, kai kur ta­ria­mai skel­bia­ma eks­tre­ma­li pa­dė­tis, tam ti­kruo­se ruo­žuo­se bus stip­ri­na­ma vals­ty­bės sie­nos ap­sau­ga, kai ku­rios vie­to­vės Kai­šia­do­rių ir Šven­čio­nių ra­jo­nuo­se bus pa­skelb­tos ka­ri­nė­mis te­ri­to­ri­jo­mis.

„Žai­bo kir­čio 2015“ an­tra­sis pra­ty­bų eta­pas bus dau­giau­siai vyk­do­mas ap­gy­ven­din­to­se vie­to­vė­se - Klai­pė­do­je, Kai­šia­do­ry­se ir Šven­čio­nė­liuo­se.

Pa­sku­ti­nis pra­ty­bų eta­pas – ko­vi­nis šau­dy­mas pa­da­li­nio su­dė­ty­je su ne­tie­sio­gi­nės ug­nies pa­lai­ky­mu. Jo me­tu kuo­pos dy­džio vie­ne­tai vie­nu me­tu nai­kins ant­že­mi­nius tai­ki­nius su tu­ri­mo­mis ug­nies prie­mo­nė­mis ir tuo pa­čiu me­tu bus re­mia­mi ar­ti­le­ri­jos ir mi­nos­vai­džių ug­ni­mi. Ko­vi­niai šau­dy­mai vyks po­li­go­nuo­se Gai­žiū­nuo­se ir Pa­bra­dės ra­jo­ne ge­gu­žės 11 ir 21 die­no­mis.

Pra­ty­bas or­ga­ni­zuo­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nis šta­bas. Jo­se da­ly­vaus ka­riai iš vi­sų ka­riuo­me­nės pa­jė­gų ir val­dy­bų, vi­so – apie 3 tūkst. Kar­tu su jais tre­ni­ruo­sis ir apie 500 Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių par­ei­gū­nų.