Į mobilizacijos pratybas atvyko kiek mažiau nei pusė pašauktų rezervistų
Penk­ta­die­nį per pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis“ me­tu or­ga­ni­zuo­tą da­li­nę par­eng­to re­zer­vo ka­rių mo­bi­li­za­ci­ją į šau­ki­mo punk­tus pri­sis­ta­tė kiek ma­žiau nei pu­sė re­zer­vis­tų.

Jung­ti­nio šta­bo at­sto­vai BNS in­for­ma­vo, kad į re­gio­ni­nius ka­ro prie­vo­lės ir komp­lek­ta­vi­mo pos­ky­rius at­nau­jin­ti as­me­ni­nių duo­me­nų at­vy­ko maž­daug 900 iš 2 tūkst. pa­šauk­tų at­sar­gos ka­rių.

Dar maž­daug 440 re­zer­vis­tų anks­čiau ka­riš­kiams pra­ne­šė, kad nu­ro­dy­tą die­ną į šau­ki­mo punk­tą at­vyk­ti ne­ga­lės.

Per pra­ty­bas Lie­tu­vo­je iš vi­so bu­vo įsteig­ta 12 šau­ki­mo punk­tų. Į juos bu­vo pa­kvies­ti at­vyk­ti at­sar­gos ka­riai, tar­ny­bą at­li­kę 2000–2012 me­tais.

Šau­ki­mo nu­ro­dy­mai at­sar­gos ka­riams bu­vo iš­siųs­ti ba­lan­džio pra­džio­je.

Da­li­nė par­eng­to re­zer­vo ka­rių mo­bi­li­za­ci­ja vy­ko Bir­žuo­se, Pa­kruo­jy­je, Tel­šiuo­se, Plun­gė­je, Tau­ra­gė­je, Jur­bar­ke, Kė­dai­niuo­se, Mo­lė­tuo­se, Ig­na­li­no­je, Šal­či­nin­kuo­se, Va­rė­no­je, Tra­kuo­se.

Pa­vyz­džiui, Mo­lė­tuo­se į šau­ki­mo punk­tą at­vy­ko apie 90 iš 130 pa­šauk­tų­jų, o apie sa­vo ne­da­ly­va­vi­mą pra­ne­šė 20 re­zer­vo ka­rių. Tuo tar­pu Kė­dai­niuo­se re­zer­vis­tai rin­ko­si van­giau – pas ka­riš­kius at­vy­ko maž­daug 60 iš 190 pa­šauk­tų­jų. Iš anks­to apie ne­at­vy­ki­mą pra­ne­šė be­veik 30 žmo­nių.

At­sar­gos ka­riams yra pla­nuo­ja­ma su­teik­ti ga­li­my­bę vė­liau – va­sa­rą ir ru­de­nį – da­ly­vau­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės or­ga­ni­zuo­ja­muo­se tri­jų sa­vai­čių truk­mės kar­to­ti­niuo­se par­eng­to­jo re­zer­vo mo­ky­muo­se.

„Žai­bo kir­tis“ yra tre­čius me­tus vyks­tan­čios pra­ty­bos. Jo­se tre­ni­ruo­ja­mos na­cio­na­li­nės grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos, vyk­do­mos bend­ros su Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­val­džiais vie­ne­tais ope­ra­ci­jos, ge­ri­na­ma są­vei­ką su vals­ty­bės ci­vi­li­nė­mis ins­ti­tu­ci­jo­mis, taip pat vyk­do­ma da­li­nė par­eng­to­jo re­zer­vo ka­rių mo­bi­li­za­ci­ja.