Į mobilizacijos pratybas atvyko apie 1600 rezervistų
Į da­li­nės mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bas šie­met at­vy­ko dau­giau nei 1,6 tūkst. ka­rių iš mo­bi­li­za­ci­jai šauk­tų 3 tūkst. re­zer­vis­tų, ro­do Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės tre­čia­die­nį BNS pa­teik­ti pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis“ me­tu vyk­dy­tos da­li­nės re­zer­vo ka­rių mo­bi­li­za­ci­jos duo­me­nys.

Mo­bi­li­za­ci­jos pra­ty­bos bu­vo pa­sku­ti­nis na­cio­na­li­nių pra­ty­bų „Žai­bo kir­tis“ eta­pas. Mo­ky­mai bai­gė­si tre­čia­die­nį.

Ute­no­je į pra­ty­bas iš 400 šauk­tų ka­rių at­vy­ko 263 ka­ro prie­vo­li­nin­kai, dar 30 jų bu­vo pra­ne­šę iš anks­to, kad at­vyk­ti nu­ro­dy­tu lai­ku ne­ga­lės. Aly­tu­je į pra­ty­bas iš 400 šau­ki­mus ga­vu­sių as­me­nų at­vy­ko 212 ka­rių, o apie sa­vo ne­da­ly­va­vi­mą pra­ne­šė 111 re­zer­vo ka­rys. Šiuo­se re­gio­nuo­se or­ga­ni­zuo­tas šau­ki­mas baig­tas.

Tuo me­tu Vil­niu­je per pir­mą­ją pra­ty­bų die­ną į mo­bi­lų šau­ki­mo punk­tą at­vy­ko apie 650 ka­rių iš 1100 pa­šauk­tų­jų, o 80 ka­rių apie ne­ga­lė­ji­mą da­ly­vau­ti pra­ne­šė iš anks­to. Tuo me­tu Kau­ne iš 1100 šau­kia­mų­jų per die­ną at­si­lie­pė ir pra­ty­bo­se su­da­ly­va­vo 530 ka­rių, o 60 pra­ne­šė, kad da­ly­vau­ti ne­ga­lės.

Šau­ki­mas į pra­ty­bas Ute­no­je ir Aly­tu­je vy­ko an­tra­die­nį, o Vil­niu­je ir Kau­ne – an­tra­die­nį ir tre­čia­die­nį.

Šau­ki­mo pra­ne­ši­mai iš vi­so bu­vo iš­siųs­ti 3 tūkst. 2000–2008 me­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je pri­va­lo­mo­jo­je pra­di­nė­je ka­ro tar­ny­bo­je tar­na­vu­siems ka­ro prie­vo­li­nin­kams.

Ka­ri­nės pra­ty­bos „Žai­bo kir­tis“ pra­si­dė­jo pra­ėju­sį an­tra­die­nį. Iš vi­so mo­ky­muo­se da­ly­va­vo apie 3 tūkst. ka­rių, maž­daug 500 par­ei­gū­nų ir apie 200 ci­vi­li­nių ins­ti­tu­ci­jų dar­buo­to­jų. Jų me­tu bu­vo im­ituo­ja­mi mū­šiai Klai­pė­dos mies­te, rea­guo­jant į su­mo­de­liuo­tas hib­ri­di­nes grės­mes.

Per ki­tą pra­ty­bų eta­pą bu­vo vyk­do­ma da­li­nė par­eng­to re­zer­vo ka­rių mo­bi­li­za­ci­ja.