Į mistinę frakciją kandidatai neplūsta
Kal­bas, kad so­cial­de­mo­kra­tams nu­spren­dus trauk­tis iš val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos Sei­me ga­lė­tų at­si­ras­ti nau­ja su Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga (LVŽS) no­rin­čių dirb­ti po­li­ti­kų frak­ci­ja, par­la­men­ta­rai va­di­na ne­rim­to­mis. Jų nuo­mo­ne, jo­kių prie­lai­dų at­si­ras­ti dar vie­nam da­ri­niui nė­ra, ne­bent su­skil­tų pa­tys „vals­tie­čiai“.

Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai (LSDP) dve­jo­jant dėl sa­vo at­ei­ties val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je, di­die­ji bro­liai „vals­tie­čiai“ su­in­ten­sy­vi­no ga­li­mų par­tne­rių žval­gy­tu­ves. Op­ti­mis­ti­nę ži­nią prieš po­rą die­nų pra­ne­šė Sei­mo pir­mi­nin­kas. Jis nu­ra­mi­no, kad į LSDP vie­tą val­dan­čių­jų luo­te pre­ten­duo­ja į nau­ją frak­ci­ją su­si­bū­rę „at­sa­kin­gi Sei­mo na­riai“, tarp jų esą ga­li bū­ti ir so­cial­de­mo­kra­tų. V. Pra­nckie­čio užuo­mi­nos pa­ska­ti­no spė­lio­nes, ko­kia bū­si­mo da­ri­nio su­dė­tis. „Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti įvai­rių Sei­mo frak­ci­jų va­do­vai ti­ki­no, kad jų ko­le­gos keis­ti dar­bo vie­tos ti­krai ne­ke­ti­na. Bet ko­kias užuo­mi­nas apie pe­rė­ji­mą į mis­ti­nę frak­ci­ją ne­igia ir pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai.

Po­li­to­lo­gai ma­no, kad taip LVŽS tie­siog kur­pia pla­ną B, jei­gu so­cial­de­mo­kra­tai trenk­tų du­ri­mis.

Su­maiš­ties nėra

Kad LSDP frak­ci­ja ga­li skil­ti, pra­bil­ta iš­sis­ky­rus jos na­rių nuo­mo­nėms dėl to­les­nio dar­bo su LVŽS. Skai­čiuo­ja­ma, kad į nau­ją frak­ci­ją ga­lė­tų pe­rei­ti 7 ar 10 da­bar­ti­nių so­cial­de­mo­kra­tų, ne­pri­ta­rian­čių koa­li­ci­jos su­tar­ties nu­trau­ki­mui. Dau­gu­ma jų – il­ga­me­tę par­la­men­ti­nio dar­bo pa­tir­tį tu­rin­tys po­li­ti­kai, uži­man­tys aukš­tus pos­tus Sei­me. Pa­žy­mė­ti­na, kad ne­ma­žai šių so­cial­de­mo­kra­tų jau bran­daus am­žiaus – še­šias­de­šimt­me­čiai ir vy­res­ni, to­dėl spė­ja­ma, kad ki­tuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se jie ne­da­ly­vaus. Tai esąs pa­sku­ti­nis šan­sas bū­ti val­džio­je.

LSDP ly­de­ris Gin­tau­tas Pa­luc­kas to­kias kal­bas pa­nei­gė. „Ti­krai nie­kas iš mū­sų frak­ci­jos ne­išeis. Sei­mo pir­mi­nin­kas nė­ra in­for­muo­tas, jis tik samp­ro­tau­ja. Tai ro­do tam ti­krą jo po­li­ti­nį ne­įž­val­gu­mą ir LSDP vyks­tan­čių pro­ce­sų ne­su­vo­ki­mą“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­ti­jos va­do­vas. Pa­sak jo, pa­na­šios „vals­tie­čių“ kal­bos tė­ra no­ras už­si­ti­krin­ti dau­gu­mą sten­gian­tis iš­veng­ti ma­žu­mos Vy­riau­sy­bės. G. Pa­luc­kas taip pat ne­su­ti­ko, kad pa­lik­ti LSDP frak­ci­ją sen­bu­vius ga­li pa­ska­tin­ti ne­ri­mas dėl sa­vo po­li­ti­nės at­ei­ties. „Am­žius ti­krai nė­ra trū­ku­mas. Bet sa­vai­me su­pran­ta­ma, kad LSDP gre­tos at­si­nau­ji­na, at­ei­na nau­jų įvai­raus am­žiaus žmo­nių. To­dėl kon­ku­ren­ci­ja dėl vie­tų Sei­mo rin­ki­mų są­ra­še ti­krai bus di­des­nė. Ir ga­liu už­ti­krin­ti, kad par­ti­jo­je bus spren­džia­ma, kas tie ly­de­riai, pa­tek­sian­tys į de­šim­tu­ką ar dvi­de­šim­tu­ką“, – sa­kė LSDP va­do­vas. Anot G. Pa­luc­ko, kad ir opo­nen­tai no­rė­tų, kad LSDP kil­tų su­maiš­tis, jiems teks nu­si­vil­ti.

Teo­ri­nės kal­bos

Opo­zi­ci­nės Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų frak­ci­jos se­niū­no pa­va­duo­to­jo Jur­gio Raz­mos nuo­mo­ne, V. Pra­nckie­čio kal­bos apie nau­ją frak­ci­ją ga­li bū­ti trak­tuo­ja­mos kaip jo „as­me­ni­nio pa­mąs­ty­mo at­spin­dys“, o ne rea­lus da­ly­kas. „Iš mū­sų frak­ci­jos ti­krai nie­kas nie­kur ne­is. Aps­kri­tai ne­la­bai įsi­vaiz­duo­ju, kad Sei­me ga­lė­tų at­si­ras­ti koks nors nau­jas da­ri­nys, ne­ma­tau tam jo­kių prie­lai­dų“, – tei­gė kon­ser­va­to­rius.

Jam pri­ta­rė Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. „Teo­riš­kai toks da­ri­nys gal ir ga­lė­tų at­si­ras­ti, bet su­nku pa­ti­kė­ti, kad ku­ris nors iš mū­sų frak­ci­jos ryž­tų­si ten pe­rei­ti. Su to­kia LVŽS frak­ci­ja, ko­kia yra da­bar, li­be­ra­lai ne­ma­ty­tų jo­kių ga­li­my­bių dirb­ti koa­li­ci­jo­je“, – ti­ki­no E. Gent­vi­las. Pa­sak Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės, po­li­ti­kai į Sei­mą at­ei­na vie­ni­ja­mi par­ti­jos idė­jų, ver­ty­bi­nių nuo­sta­tų, to­dėl pe­rė­ji­mas į ne­ži­nia ko­kiu pa­grin­du at­si­ra­du­sią frak­ci­ją bū­tų ne­priim­tas da­ly­kas. „Mū­sų frak­ci­ja – vie­nin­ga ko­man­da. Vi­suo­met sten­gia­mės ras­ti bend­rą spren­di­mą bal­suo­da­mi įvai­riais klau­si­mais. Ti­krai ne­ma­nau, kad bū­tų no­rin­čių­jų iš­si­bars­ty­ti po ki­tas frak­ci­jas“, – tvir­ti­no R. Ta­ma­šu­nie­nė.

„Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ frak­ci­jos se­niū­nas Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis sa­kė pa­si­pik­ti­nęs V. Pra­nckie­čio kal­bo­mis. „Iš par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­sa­ky­mų ga­lė­jai su­pras­ti, kad Sei­me ga­li­ma nu­si­pirk­ti bet ko­kius spren­di­mus, o Sei­mo na­rius val­do vien in­te­re­sai“, – tei­gė „tvar­kie­tis“. Jis sa­kė ne­ga­lįs įsi­vaiz­duo­ti, ku­rie so­cial­de­mo­kra­tai ga­lė­tų ei­ti į to­kią frak­ci­ją. „Gal rea­liau bū­tų kal­bė­ti apie pa­čių „vals­tie­čių“ ski­li­mą“, – pa­žy­mė­jo R. Že­mai­tai­tis.

Tap­tų satelitais

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Lau­ro Bie­li­nio tei­gi­mu, „vals­tie­čiams“ at­sto­vau­jan­tis Sei­mo pir­mi­nin­kas, kal­bė­da­mas apie nau­jos par­la­men­ti­nės frak­ci­jos at­si­ra­di­mą, tie­siog ieš­ko at­sar­gi­nio va­rian­to, jei kar­tais so­cial­de­mo­kra­tai pa­lik­tų koa­li­ci­ją“. „Vie­na tų ga­li­my­bių – ras­ti tam ti­krą są­jun­gi­nin­ką, ku­ris leis­tų su­for­muo­ti nau­ją val­dan­čią­ją dau­gu­mą. Na­tū­ra­lu, jog LVŽS ti­ki­si tam ti­kros so­cial­de­mo­kra­tų da­lies pa­lai­ky­mo, nes pui­kiai ži­no, kad ne­ma­žai jų no­ri lik­ti koa­li­ci­jo­je“, – sa­kė po­li­to­lo­gas. Ta­čiau jis ma­no, kad nau­ja Sei­mo frak­ci­ja, ku­rio­je bū­tų ir so­cial­de­mo­kra­tų, var­gu ar at­si­ras.

„Jei LSDP nu­spręs­tų trauk­tis iš koa­li­ci­jos, grei­čiau­siai bū­tų taip, kad kiek­vie­no bal­sa­vi­mo me­tu LSDP frak­ci­jos na­riai bal­suo­tų įvai­riai – da­lis pri­tar­tų „vals­tie­čiams“, bend­ra­dar­biau­tų su jais, ki­ta da­lis – ne. Ma­nau, tai – rea­lis­tiš­kes­nis va­rian­tas“, – tei­gė L. Bie­li­nis. Jei vis dėl­to so­cial­de­mo­kra­tai su­skil­tų ir da­lis jų nu­spręs­tų kur­ti sa­va­ran­kiš­ką da­ri­nį, po­li­to­lo­go žo­džiais, tai ne­bū­tų rim­ta frak­ci­ja, o tik „sa­te­li­ti­nė vi­siš­kai nuo „vals­tie­čių“ pri­klau­so­ma gru­pe­lė“. „Tai bū­tų vien­kar­ti­nio nau­do­ji­mo įran­kis „vals­tie­čių“ ran­ko­se. Ma­nau, pa­ty­rę so­cial­de­mo­kra­tai tai ge­rai su­pran­ta“, – sa­kė L. Bie­li­nis.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą frak­ci­ją ga­li su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 7 Sei­mo na­riai. Kiek­vie­nas par­la­men­ta­ras ga­li bū­ti tik vie­nos frak­ci­jos na­rys.

LSDP klau­si­mą dėl to­les­nio dar­bo koa­li­ci­jo­je su „vals­tie­čiais“ iš­kė­lė, kai LVŽS pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą su kon­ser­va­to­riais dėl urė­di­jų re­for­mos. Šiuo me­tu ga­li­my­bę lik­ti koa­li­ci­jo­je ver­ti­na LSDP sky­riai. G. Pa­luc­kas par­ti­jos spren­di­mą dėl koa­li­ci­jos ža­da pa­teik­ti po rug­sė­jo 20-osios. LSDP frak­ci­jo­je dir­ba 19 par­la­men­ta­rų.