Į Maskvą – apžiūrėti kiaulių
Sei­mo val­dy­ba su­abe­jo­jo par­la­men­ta­ro Jo­no Kond­ro­to už­mo­jais vyk­ti į Ru­si­ją. Ta­čiau šiam pa­vy­ko įti­kin­ti par­la­men­to va­do­vus, kad ke­liau­ti jį ge­na pa­pras­čiau­sias smal­su­mas sa­vo aki­mis pa­ma­ty­ti, kaip kai­my­nei se­ka­si plė­to­ti že­mės ūkį.

Ag­ro­no­mo iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tis 73-ejų „dar­bie­tis“ J. Kond­ro­tas spa­lio pra­džio­je ren­gia­si skirs­ti į Mask­vą, Tarp­tau­ti­nę že­mės ūkio pa­sie­ki­mų par­odą. „Su po­li­ti­ka ma­no ke­lio­nė vi­siš­kai ne­su­si­ju­si, juo­lab, kad į Sei­mą jau ne­kan­di­da­tuo­ju. Va­žiuo­ju kaip pri­va­tus as­muo, kaip žem­dir­bys, už sa­vus pi­ni­gus. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­tas ma­ne iš­lei­do. Pa­si­kal­bė­jau su kiek­vie­nu Sei­mo val­dy­bos na­riu ir įti­ki­nau, kad rei­kia ži­no­ti, koks yra kai­my­ni­nės vals­ty­bės že­mės ūkis“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė J. Kond­ro­tas. Jis pa­sa­ko­jo ke­lis kar­tus lan­kę­sis ir ana­lo­giš­ko­je Vo­kie­ti­jos par­odo­je „Ža­lio­ji sa­vai­tė“, to­dėl ga­lė­siąs pa­ly­gin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ir Ru­si­jos pa­sie­ki­mus. „Ne­bu­vau Ru­si­jo­je dau­giau kaip ket­vir­tį am­žiaus“, – sa­kė J. Kond­ro­tas.

Ką veiks pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai, par­la­men­ta­ras sa­kė kol kas ne­pla­nuo­jąs. Kė­dai­nių ra­jo­ne so­dy­bą tu­rin­tis J. Kond­ro­tas pir­miau­sia no­rė­tų „tru­pu­tį pa­si­džiaug­ti gy­ve­ni­mu“. Pa­skui, jei „Aukš­čiau­sia­sis su­teiks jė­gų“ – am­žius juk gar­bin­gas – ti­ki­no ra­siąs, ką da­ry­ti. „Aš pa­si­sa­kau už tai, kad po­li­ti­kai il­giau kaip dvi ka­den­ci­jas ne­ga­lė­tų Sei­me dirb­ti, nes, bė­gant lai­kui, jie ati­tols­ta nuo rea­ly­bės. Sa­ko­ma, jei no­ri su­ži­no­ti tie­są, ap­si­renk „u­ba­gu“ ar­ba nu­eik į tur­gų. O kai pri­si­se­gi Sei­mo na­rio ženk­le­lį, vi­si graž­by­liau­ja, nie­kas ne­sa­ko tie­sos“, – ne­pil­nų po­ros ka­den­ci­jų Sei­mo dar­bo pa­tir­ti­mi da­li­jo­si J. Kond­ro­tas. Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­te dir­ban­tis par­la­men­ta­ras pa­si­džiau­gė, kad, ne­pai­sant skir­tin­gų pa­žiū­rų, ko­mi­te­te že­mės ūkio klau­si­mai nė­ra po­li­ti­zuo­ja­mi. La­biau­siai J. Kond­ro­tą Sei­me er­zi­na ne­to­le­ran­ci­ja. „Rei­kė­tų dau­giau rea­ly­bės su­vo­ki­mo, ma­žiau veid­mai­nia­vi­mo. Rei­kia bū­ti žmo­nė­mis – juk vi­si esa­me mir­tin­gi“, – pa­ste­bė­jo Sei­mo na­rys.