Į lygių galimybių kontrolierių dėl šauktinių tarnybos kreipiasi ir vyrai, ir moterys
Ly­gių ga­li­my­bių kon­tro­lie­riaus tar­ny­ba (LGKT) su­lau­kia dis­kri­mi­na­ci­ją dėl ly­ties, dėl am­žiaus ir dėl iš­si­la­vi­ni­mo šauk­ti­nių ka­ri­nė­je tar­ny­bo­je įžvel­gian­čių vy­rų ir mo­te­rų skun­dų bei pa­klau­si­mų, penk­ta­die­nį pra­ne­šė tar­ny­ba.

Mo­te­rų skun­duo­se ra­šo­ma: „Pas­te­bė­jau ak­ty­vų pa­si­pik­ti­ni­mą, kad į pla­nuo­ja­mą šauk­ti­nių ka­ri­nę tar­ny­bą ne­bus kvie­čia­mos mo­te­rys. Už ly­čių ly­gy­bę šio­je sri­ty­je pa­si­sa­ko net ir tie, kas iš pri­nci­po la­biau pa­lai­ko tik pro­fe­sio­na­lios ka­riuo­me­nės mo­de­lį. Kur ga­li­ma iš­reikš­ti pri­ta­ri­mą, kad kvie­čiant šauk­ti­nius ne­bū­tų ly­čių dis­kri­mi­na­ci­jos?“.

Vy­rų skun­duo­se tei­gia­ma: „Ko­dėl tik vy­rai tu­ri at­lik­ti pri­va­lo­mą ka­ri­nę tar­ny­bą Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je? Ar toks įsta­ty­mas nė­ra tie­sio­gi­nė dis­kri­mi­na­ci­ja pa­gal ly­tį? Ar ne­pa­žei­džia LR Kons­ti­tu­ci­jos 29 str.? Ar ne­reik­tų keis­ti to­kios nuo­sta­tos?“; „Ar bus ko­vo­ja­ma už tai, kad prie­vo­lę tar­nau­ti šauk­ti­nių ka­riuo­me­nė­je ly­gia­ver­čiai vyk­dy­tų ir mo­te­rys? Pa­mi­na­mos mo­te­rų tei­sės - jos ne­pri­ly­gi­na­mos pil­na­ver­čiam pi­lie­čiui, tu­rin­čiam par­ei­gą gin­ti Tė­vy­nę. O gal čia įtei­si­na­ma vie­nos ly­ties - vy­rų - dis­kri­mi­na­ci­ja?“; „Ar Ka­ro prie­vo­lės įsta­ty­mo trak­ta­vi­mas, jog ka­ro prie­vo­li­nin­kai yra nuo 19 iki 26 me­tų, o aukš­tų­jų mo­kyk­lų ab­sol­ven­tai - iki 38 me­tų im­ti­nai, nė­ra dis­kri­mi­na­ci­nio po­bū­džio? Ar tai dis­kri­mi­na­ci­ja dėl am­žiaus, so­cia­li­nės pa­dė­ties ar kt.?“

LGKT pa­žy­mi, kad ly­ties, am­žiaus bei so­cia­li­nės pa­dė­ties rei­ka­la­vi­mai šauk­ti­niams į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą for­ma­liai ne­lai­ko­mi ly­gių ga­li­my­bių pa­žei­di­mu, nes to­kie at­ve­jai įsta­ty­muo­se nu­ma­ty­ti kaip iš­im­tys.

Įsta­ty­me sa­ko­ma, kad „mo­te­rų ir vy­rų ly­gių tei­sių pa­žei­di­mu lai­ko­mi bet ko­kie veiks­mai ar ki­toks el­ge­sys, ku­riais as­muo dis­kri­mi­nuo­ja­mas dėl ly­ties, iš­sky­rus at­ve­jus, kai (…) vy­rams ir mo­te­rims nu­sta­to­mi skir­tin­gi ka­ro prie­vo­lės at­li­ki­mo at­ve­jai“.

Ly­gių ga­li­my­bių įsta­ty­mas reg­la­men­tuo­ja, jog tie­sio­gi­ne dis­kri­mi­na­ci­ja ne­lai­ko­ma „įs­ta­ty­mų nu­sta­ty­ti ap­ri­bo­ji­mai dėl am­žiaus, kai tai pa­tei­si­na tei­sė­tas tiks­las, o šio tiks­lo sie­kia­ma tin­ka­mo­mis ir bū­ti­no­mis prie­mo­nė­mis“, taip pat, kai ri­bo­ji­mų, spe­cia­lių rei­ka­la­vi­mų ar­ba tam ti­krų są­ly­gų dėl as­mens so­cia­li­nės pa­dė­ties tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą pa­tei­si­na tei­sė­tas tiks­las, o šio tiks­lo sie­kia­ma tin­ka­mo­mis ir bū­ti­no­mis prie­mo­nė­mis.

An­tra­die­nį Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pa­skel­bė siū­ly­mą, kad kas­met į de­vy­nių mė­ne­sių truk­mės mo­ky­mus bū­tų pa­kvie­čia­ma apie 3,5 tūkst. jau­nuo­lių. To­kius pla­nus dar tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas.

Lie­tu­vo­je šauk­ti­nių at­si­sa­ky­ta 2008 me­tais.