Į LSDP pirmininkus siūlomi V. Blinkevičiūtė, Z. Balčytis ir A. Sysas
Į Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) pir­mi­nin­ko pos­tą par­ti­jos sky­riai iš­kė­lė eu­ro­par­la­men­ta­rų Vi­li­jos Blin­ke­vi­čiū­tės ir Zig­man­to Bal­čy­čio bei Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Al­gir­do Sy­so kan­di­da­tū­ras, sa­ko prem­je­ras.

„Kiek ži­nau, yra ir ki­tų kan­di­da­tų iš­kel­ta: ir V.Blin­ke­vi­čiū­tė, ir Z.Bal­čy­tis, ži­nau, ir A.Sy­sas, (...) gal ir Juo­zas Ole­kas su Ge­di­mi­nu Kir­ki­lu“, - an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Klai­pė­do­je sa­kė Al­gir­das But­ke­vi­čius.

So­cial­de­mo­kra­tų pir­mi­nin­kas bus iš­rink­tas penk­ta­die­nį vyk­sian­čia­me par­ti­jos su­va­žia­vi­me.

Pa­klaus­tas, ko­dėl LSDP ne­si­va­do­vau­ja kon­ser­va­to­rių pa­vyz­džiu reng­ti vi­suo­ti­nius par­ti­jos pir­mi­nin­ko rin­ki­mus, A.But­ke­vi­čius tei­gė, jog to­kią pra­kti­ką ban­dy­ta įdieg­ti or­ga­ni­zuo­jant bal­sa­vi­mą dėl są­ra­šo su­da­ry­mo Sei­mo rin­ki­mams, ta­čiau tai ne­pa­si­tei­si­no.

„Pa­ma­tė­me, kad trūks­ta tam ti­kros de­mo­kra­ti­jos (...) kai ku­riuo­se sky­riuo­se rei­tin­guo­jant žmo­nes“, - kal­bė­jo prem­je­ras.

Mi­nis­tras pir­mi­nin­kas A.But­ke­vi­čius LSDP va­do­vau­ja nuo 2009 me­tų.