Į Lietuvos šaulių sąjungos vadus siūlo Gintarą Koryzną
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos va­du siū­lo skir­ti pul­ki­nin­ką lei­te­nan­tą Gin­ta­rą Ko­ryz­ną.

Pa­sak mi­nis­tro, G. Ko­ryz­na yra pa­ty­ręs ka­ri­nin­kas, pa­si­žy­mi pui­kio­mis ly­de­rio sa­vy­bė­mis, tu­ri rea­lią ko­vi­nę bei va­do­va­vi­mo ka­ri­niams vie­ne­tams pa­tir­tį. „Šau­lių gre­tos au­ga; čia kiek­vie­nas, ne­prik­lau­so­mai nuo ly­ties ar am­žiaus, ga­li tie­sio­giai pri­si­dė­ti prie ša­lies sau­gu­mo stip­ri­ni­mo. Dėl to svar­bu, kad šau­liai, kaip or­ga­ni­za­ci­ja, su­ar­tė­tų su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, o jos va­do­vy­bė už­ti­krin­tų efek­ty­vų veik­los or­ga­ni­za­vi­mą: pra­de­dant są­ra­šais, bai­giant ko­vi­niu ren­gi­mu“, – pra­ne­ši­me spau­dai sa­ko R. Ka­rob­lis.

Ka­ri­nin­kas šiuo me­tu yra ins­truk­to­rius Bal­ti­jos gy­ny­bos ko­le­dže Es­ti­jo­je, anks­čiau yra va­do­va­vęs Vy­tau­to Di­džio­jo jė­ge­rių ba­ta­lio­nui.

Prieš tei­kiant G. Ko­ryz­nos kan­di­da­tū­rą Lie­tu­vos šau­lių są­jun­gos su­va­žia­vi­mui, jai dar tu­rės pri­tar­ti Sei­mo na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas. Su­va­žia­vi­mas vyks bir­že­lio 3 d. Kau­ne.

Su­ka­rin­ta vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja Lie­tu­vos šau­lių są­jun­ga yra įkur­ta 1919 me­tais. Šiuo me­tu jos na­rių skai­čius – be­veik 10 000.