Į Lietuvą sugrįžo keliautojai iš Kirgizijos
Į Lie­tu­vą sek­ma­die­nį su­grį­žo ke­liau­to­jų gru­pė iš Kir­gi­zi­jos, ku­rios vie­nas na­rys žu­vo per griū­tį Tian Ša­nio kal­nuo­se.

Lėk­tu­vas iš Stam­bu­lo su lie­tu­vių gru­pe Vil­niaus oro uos­te nu­si­lei­do 14.33 val.

Ke­liau­to­jų gru­pės va­do­vas Vy­das Ver­bi­lis dė­ko­jo kon­su­la­tui As­ta­no­je ir Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai už rū­pi­ni­ma­si ir gal­būt pa­da­ry­tą spau­di­mą, kad gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja įvyk­tų grei­čiau ir sklan­džiau. Tre­čią die­ną po įvy­kio bu­vo su­teik­ti pro­fe­sio­na­lūs gel­bė­to­jai, su ku­riais V.Ver­bi­lis li­po pa­dė­ti nu­kel­ti žu­vu­sios kū­ną. Lie­tu­vių ke­liau­to­jai sa­ko, kad sa­vo jė­go­mis to ne­bū­tų ga­lė­ję pa­da­ry­ti, nes su­dė­tin­gos oro są­ly­gos ir kt.

„Lė­tai ten vis­kas vyks­ta, iki mū­sų pės­čio­mis bū­tų rei­kė­ję ei­ti dvi par­as, ma­lūns­par­niai kil­ti ne­ga­lė­jo“, - žur­na­lis­tams Vil­niaus oro uos­te sa­ke V.Ver­bi­lis.

„Ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas kal­nuo­se at­si­tin­ka. Gai­la, kad tai įvy­ko nak­tį ir mes nie­ko ne­ga­lė­jom pa­da­ry­ti - aud­ra šė­lo kaip iš­pro­tė­ju­si“, - sa­kė jis.

Ke­liau­to­jai grį­žo ne­mie­go­ję dvi par­as, tei­gė esan­tys la­bai pa­var­gę, pri­slėg­ti ir ge­du­lin­gos nuo­tai­kos.

Kaip skelb­ta, gel­bė­to­jai nu­kė­lė Kir­gi­zi­jos Tian Ša­nio kal­nuo­se per griū­tį žu­vu­sios ke­liau­to­jos pa­lai­kus, juos ar­ti­miau­siu me­tu ža­da­ma par­ga­ben­ti į Lie­tu­vą. Pa­lai­kai bu­vo nu­vež­ti į mies­to li­go­ni­nę, vė­liau juos tu­rė­jo pe­rim­ti drau­di­mo bend­ro­vė.

Ne­lai­mė Tian Ša­nio kal­nuo­se tre­čia­die­nio nak­tį įvy­ko dėl blo­go oro ir ak­me­nų griū­ties.

„Kal­nai yra kal­nai, juo­se sly­pi pa­vo­jai. Svar­bu, kaip mes juos pri­ima­me ir pa­si­ruo­šia­me. Šiuo at­ve­ju ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas Pre­ven­ci­jos nė­ra - ak­muo ga­li bėg­ti pas ta­ve mie­gan­tį ir ne­ži­nia iš kur“, - sa­kė V.Ver­bi­lis.

Kaip tei­gė ke­liau­to­ja klai­pė­die­tė Sau­lė Žel­ny­tė sa­kė, kad po ak­me­nų griu­vi­mo klau­sė ko­le­gų, ar gy­vi, apė­mė siau­bas ir ne­sau­gu­mo jaus­mas. Ne­tru­kus ji su­pra­to, kad ir pa­ti bu­vo kliu­dy­ta ak­mens.

„A­tro­dė kaip il­gas ne­si­bai­gian­tis koš­ma­ras“, - apie ne­lai­mę pa­sa­ko­jo mer­gi­na. Ar dar kops į kal­nus, ji sa­kė ne­ži­nan­ti, ta­čiau no­rė­tų ap­lan­ky­ti ne­lai­mės vie­tą, kad ati­duo­tų pa­gar­bą žu­vu­sia­jai bend­ra­žy­gei.

Pa­sak drau­di­mo įmo­nės „PZU Lie­tu­va“ at­sto­vų, dar vie­na ke­liau­to­ja per įvy­kį bu­vo ne­sun­kiai su­žeis­ta, li­kę gru­pės da­ly­viai yra svei­ki. Iš vi­so bend­ro­vė yra apd­rau­du­si 20 ke­liau­to­jų į Kir­gi­zi­ją, jie į kal­nus iš­ėjo pa­si­da­li­nę į gru­pes.

Kaip tei­gia­ma, lie­tu­viai į kal­nus vy­ko su ke­liau­to­jų klu­bu „Ved­lys“.

Šią va­sa­rą Nor­ve­gi­jos kal­nuo­se žu­vo pra­kti­ką at­li­ku­si stu­den­tė.