Į Lietuvą pratyboms atvyko Lenkijos rotacinės pajėgos
Šian­dien, rugp­jū­čio 2 die­ną,  į Lie­tu­vą bend­roms pra­ty­boms su Lie­tu­vos ka­riais at­vy­ko są­jun­gi­nin­kų ro­ta­ci­nės pa­jė­gos iš Len­ki­jos.

Apie 130 Len­ki­jos ka­rių at­vy­ko iš Len­ki­jos ka­riuo­me­nės 17-osios me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos 7-ojo kal­nų pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no. Pir­mą­ją sa­vai­tę jie bus dis­lo­kuo­ti Ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne Ruk­lo­je. Vė­liau Len­ki­jos ka­riai per­si­dis­lo­kuos į Aly­tų, kur da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se „Strong Hu­sar“ su Ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no ka­riais. Lie­tu­vo­je Len­ki­jos ka­riai bus dis­lo­kuo­ti iki šių me­tų rugp­jū­čio pa­bai­gos, pra­ne­ša Kraš­ro ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Į Lie­tu­vą pra­ty­boms Len­ki­jos ka­riai at­si­ga­be­no ir ke­lių mo­di­fi­ka­ci­jų šar­vuo­čius RO­SO­MAK ir ki­tą ko­vi­nės par­amos tech­ni­ką.

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu ro­ta­ci­nė­se pa­jė­go­se tre­ni­ruo­ja­si ir bend­ro­se pra­ty­bo­se su lie­tu­viais da­ly­vau­ja JAV 3-ojo ba­ta­lio­no 69-ojo gink­lų pul­ko B kuo­pos ka­riai. Taip pat su mū­sų ša­lies ka­riais Lie­tu­vo­je tre­ni­ruo­ja­si ir Vo­kie­ti­jos 295-ojo Ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no bei Por­tu­ga­li­jos ka­riuo­me­nės ar­ti­le­ri­jos ba­te­ri­jos ka­riai.