Į Lietuvą pratyboms atvyko apie 100 JAV karių
Į Lie­tu­vą an­tra­die­nį bend­roms pra­ty­boms at­vy­ko apie šim­tas Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­rių, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pa­gal mo­ky­mų pla­ną šie JAV Sau­su­mos pa­jė­gų 3-io­sios di­vi­zi­jos 2-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko ar­ti­le­ri­jos es­kad­ro­no „C“ ka­riai iki ba­lan­džio da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se su Lie­tu­vos Sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais. JAV ka­riai pra­ty­boms at­si­ga­be­no ir sa­vo ka­ri­nę tech­ni­ką ir įran­gą – 155 mm. lau­ko ar­ti­le­ri­jos M777 pa­būk­lus, šar­vuo­tuo­sius vi­su­rei­gius, su­nkve­ži­mius.

Iš da­li­nio, ku­ris dis­lo­kuo­tas Vo­kie­ti­jo­je, at­vy­ku­si ka­rių gru­pė tre­ni­ruo­sis kar­tu su Klai­pė­do­je dis­lo­kuo­tu Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Bu­ti­gei­džio dra­gū­nų ba­ta­lio­no ka­riais ir kuo­pa šiuo me­tu Lie­tu­vo­je esan­čių JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gu­mų. Be to, JAV ka­riai, bend­ra­dar­biau­da­mi su Ge­ne­ro­lo Ro­mual­do Gied­rai­čio ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­no ka­riais, taip pat pri­si­dės ir prie ar­ti­le­ri­jos spe­cia­lis­tų ren­gi­mo.

At­vy­kę ame­ri­kie­čiai bus dis­lo­kuo­ti Ruk­lo­je.

JAV Sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ro­tuo­ja­mi nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio.