Į Lietuvą prašosi per pusšimtis karo išgąsdintų tautiečių
Ka­ro nio­ko­ja­muo­se Ukrai­nos re­gio­nuo­se gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai bei lie­tu­vių kil­mės as­me­nys su dė­kin­gu­mu pri­ėmė Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės tie­sia­mą pa­gal­bos ran­ką. Nau­jau­siais duo­me­ni­mis, Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos (URM) par­eng­ta­me į Lie­tu­vą per­si­kel­ti pa­gei­dau­jan­čių­jų są­ra­še yra 54 as­me­nys.

Vy­riau­sy­bė lie­pos pa­bai­go­je pri­ta­rė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus siū­ly­mui su­teik­ti par­amą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, lie­tu­vių kil­mės as­me­nims ir jų šei­mų na­riams, iš­reiš­ku­siems pa­gei­da­vi­mą iš ka­ro nio­ko­ja­mų Ukrai­nos re­gio­nų per­si­kel­ti į Lie­tu­vą ir čia in­teg­ruo­tis. Toks spren­di­mas pri­im­tas at­siž­vel­giant į su­dė­tin­gą sau­gu­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį Ukrai­nos Kry­mo pu­sia­sa­ly­je, Se­vas­to­po­lio mies­te, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se.

Są­ra­šas pil­do­mas

URM In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių de­par­ta­men­tas por­ta­lą lzi­nios.lt in­for­ma­vo, kad mi­nis­te­ri­ja par­en­gė pa­gei­dau­jan­čių bū­ti per­kel­tiems as­me­nų są­ra­šą. Da­bar ja­me įra­šy­ti 54 as­me­nys, ta­čiau są­ra­šas nuo­lat at­nau­ji­na­mas. „Šiuo me­tu svars­to­mos ir de­ri­na­mos į są­ra­šą įtrauk­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių ir lie­tu­vių kil­mės as­me­nų per­kė­li­mo į Lie­tu­vą da­tos ir ki­ti su tuo su­si­ję as­pek­tai“, – tei­gia­ma at­sa­ky­me. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą įgy­ven­di­na URM, Vi­daus rei­ka­lų, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos, Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas bei Tarp­tau­ti­nės mig­ra­ci­jos or­ga­ni­za­ci­jos Vil­niaus biu­ras. Per­kel­ti­nų as­me­nų są­ra­šas bus su­da­ro­mas iki šių me­tų gruo­džio 31 die­nos.

Už­ti­krins paramą

Prem­je­ro A. But­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, Lie­tu­vos pi­lie­čiams ir lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čiams bei jų šei­mos na­riams in­teg­ruo­jan­tis į ša­lies gy­ve­ni­mą ga­lės bū­ti už­ti­krin­ta vals­ty­bės par­ama – su­teik­tas lai­ki­nas būs­tas, mo­ka­mos so­cia­li­nės pa­šal­pos, už­ti­krin­ti lie­tu­vių kal­bos, pro­fe­si­niai mo­ky­mai. Iš­lai­dos, bū­ti­nos as­me­nų per­kė­li­mui ir jų in­teg­ra­ci­jai, įskai­tant rink­lia­vų už at­vy­ki­mo do­ku­men­tų ir tei­si­nį sta­tu­są Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų tvar­ky­mą ir iš­da­vi­mą, bus ap­mo­ka­mos iš ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų asig­na­vi­mų lė­šų, pri­rei­kus – iš Vy­riau­sy­bės re­zer­vo. Kiek tiks­liai rei­kės lė­šų at­vy­kė­liams pri­im­ti, kol kas ne­ži­no­ma. Tai pri­klau­sys nuo kon­kre­čių ap­lin­ky­bių, pa­vyz­džiui, kur tie as­me­nys įsi­kurs, per kiek lai­ko su­si­ras dar­bą ir ki­tų.

Krei­pė­si į am­ba­sa­dą

Pra­si­dė­jus ka­ri­niam konf­lik­tui Ukrai­no­je, mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nė at­sto­vy­bė Ki­je­ve su­lau­kia ne­ma­žai krei­pi­mų­si iš ka­ri­nio konf­lik­to apim­to­je Ry­tų Ukrai­no­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių bei lie­tu­vių kil­mės as­me­nų dėl ga­li­mo per­si­kė­li­mo į Lie­tu­vą.

„Lie­tu­vos pi­lie­čiams nė­ra di­de­lių prob­le­mų grįž­ti į Lie­tu­vą. Bet tarp jų šei­mų na­rių esa­ma ir ne Lie­tu­vos pi­lie­čių. Tad šis klau­si­mas nė­ra toks pa­pras­tas. Or­ga­ni­zuo­jant jų ve­ži­mą rei­ka­lin­gos Vy­riau­sy­bės pa­stan­gos“, – por­ta­lui lzi­nios.lt yra sa­kęs Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Ukrai­no­je Ma­rius Ja­nu­ko­nis.

Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Ukrai­no­je duo­me­ni­mis, nuo konf­lik­to pra­džios su­lauk­ta apie tris­de­šim­ties šei­mų, tu­rin­čių po 3–5 as­me­nis, pra­šy­mų per­kel­ti į Lie­tu­vą. Pa­sak am­ba­sa­do­riaus, įsi­kur­ti Lie­tu­vo­je pa­gei­dau­ja dau­giau­sia Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se gy­ve­nan­tys tau­tie­čiai. M. Ja­nu­ko­nis at­krei­pė dė­me­sį, kad, pa­vyz­džiui, Len­ki­ja jau ini­ci­ja­vo ir įgy­ven­di­no sa­vo pi­lie­čių ir len­kų kil­mės as­me­nų per­kė­li­mą iš Ukrai­nos į Len­ki­ją, vyks­ta jų in­teg­ra­ci­ją į ša­lies gy­ve­ni­mą. „Kiek­vie­na ša­lis sten­gia­si rū­pin­tis sa­vo pi­lie­čiais“, – pa­brė­žė dip­lo­ma­tas. Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių – apie 1,5 tūks­tan­čio.