Į Lietuvą plūstels šilti orai
Sa­vait­ga­lį ir sa­vai­tės pra­džio­je tem­pe­ra­tū­ra sieks dau­giau kaip 20 laips­nių ši­lu­mos, ta­čiau nak­ti­mis ji kai kur ga­li nu­kris­ti ir iki 10 laips­nių. Taip tei­gia si­nop­ti­kė Tat­ja­na Kem­pi.

Jos tvir­ti­ni­mu, šeš­ta­die­nio ry­tą vi­so­je Lie­tu­vo­je tem­pe­ra­tū­ra svy­ra­vo tarp 8–13 laips­nių ši­lu­mos, o Kur­šių ne­ri­jo­je bu­vo pa­ki­lu­si iki 17 laips­nių. Tik Va­rė­no­je ter­mo­me­tro stul­pe­lis nu­kri­to iki 6 laips­nių ši­lu­mos.

„Šeš­ta­die­nį ir ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis Lie­tu­vos orus vis dar lems aukš­to slė­gio sri­tis, to­dėl Lie­taus ne­nu­ma­to­me. Pūs ne­stip­rus ry­ti­nių kryp­čių vė­jas. Šeš­ta­die­nį tem­pe­ra­tū­ra pa­kils iki 23–26 laips­nių, o sek­ma­die­nio nak­tį bus 10–15, Kur­šių ne­ri­jo­je – iki 17 laips­nių ši­lu­mos“, – LRT RA­DI­JUI sa­ko T. Kem­pi.

Anot si­nop­ti­kės, sek­ma­die­nio die­ną tem­pe­ra­tū­ra vėl svy­ruos tarp 24–27 laips­nių ši­lu­mos. Pa­na­šūs orai nu­ma­to­mi ir pir­ma­die­nį – nak­tį prog­no­zuo­ja­ma 12–17 laips­nių ši­lu­ma, o die­ną tem­pe­ra­tū­ra vėl pa­kils iki 24–27 laips­nių.

„An­tra­die­nį bus la­bai šil­ta – tem­pe­ra­tū­ra nak­tį pa­že­mės vos iki 13–18 laips­nių ši­lu­mos. Įdie­no­jus ji pa­kils iki 25–29 laips­nių ši­lu­mos“, – prog­no­zuo­ja T. Kem­pi.