Į Lietuvą planuoja atvykti Nobelio premijos laureatė
Ki­tą­met Lie­tu­vo­je ga­li­me su­lauk­ti ži­no­miau­sios Mian­ma­ro po­li­ti­kės, No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tės Aung San Suu Kyi.

Mian­ma­re vie­šin­ti mū­sų ša­lies am­ba­sa­do­rė Ki­ni­jo­je Ina Mar­čiu­lio­ny­tė, Lie­tu­vai taip pat at­sto­vau­jan­ti Pie­tų Ko­rė­jo­je, Mon­go­li­jo­je, Tai­lan­de, Viet­na­me, šio­mis die­no­mis ski­ria­muo­sius raš­tus įtei­kė ir Mian­ma­ma­ro pre­zi­den­tui U Htin Kya­wui. „Gal to­dėl, kad bu­vau pir­mo­ji Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rė šiai vals­ty­bei, pre­zi­den­tas man sky­rė daug lai­ko po­kal­biui. Kal­bė­jo­mės apie tai, kur ga­li­me bend­ra­dar­biau­ti – juos itin do­mi­na mū­sų pa­tir­tis in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų, gy­vy­bės moks­lų, mais­to sau­gos, sau­lės ener­gi­jos sri­ty­se, ga­li­my­bės stu­den­tams stu­di­juo­ti mū­sų uni­ver­si­te­tuo­se. Pa­juo­ka­vo­me apie tai, kad pa­gal vė­lia­vų pa­na­šu­mą mū­sų ša­lys ti­kros se­se­rys. Ma­nau, kad tu­rė­si­me bend­rų pro­jek­tų, o pre­zi­den­tas pa­ža­dė­jo vi­so­ke­rio­pą par­amą“, – pra­ne­šė I. Mar­čiu­lio­ny­tė.

Mian­ma­ro sos­ti­nė­je Ne­ipi­de am­ba­sa­do­rė taip pat su­si­ti­ko su vie­na po­pu­lia­riau­sių ir ži­no­miau­sių šios ša­lies po­li­ti­kių Aung San Suu Kyi. „Jos par­ei­gos yra Vals­ty­bės pa­ta­rė­ja, o de fak­to rū­pi­na­si vi­sa ša­li­mi. Ji la­bai gra­žiai kal­bė­jo apie Lie­tu­vą, jos is­to­ri­ją ir sa­kė, kad mums tu­rė­tų bū­ti ne­sun­ku su­pras­ti Mian­ma­ro žmo­nes ir lai­ko­tar­pį, ku­rį jie iš­gy­ve­na. Ga­li bū­ti, kad ge­gu­žės mė­ne­sį ji at­vyks į Lie­tu­vą, į kon­fe­ren­ci­ją. Bū­tų iš tie­sų svar­bus vi­zi­tas“, – so­cia­li­nio tink­lo pa­sky­ro­je nau­jie­na pa­si­da­li­no I. Mar­čiu­lio­ny­tė.

Aung San Suu Kyi lai­ko­ma Mian­ma­ro de­mo­kra­ti­jos sim­bo­liu. Ji nuo 1988 me­tų ko­vo­ja už de­mo­kra­ti­ją sa­vo ša­ly­je, ku­rią il­gai val­dė ka­riš­kiai. Dau­giau nei 20 me­tų po­li­ti­kė gy­ve­no na­mų areš­to są­ly­go­mis. Tais trum­pais pe­rio­dais, kai tu­rė­da­vo lais­vę, Aung San Suu Kyi at­si­sa­ky­da­vo iš­vyk­ti iš ša­lies, nes nuo­gąs­tau­da­vo, kad jai ne­bus leis­ta su­grįž­ti. Ga­lu­ti­nai ji bu­vo iš­lais­vin­ta 2010 me­tų lap­kri­čio mė­ne­sį. 1991 me­tais su­teik­tą No­be­lio tai­kos pre­mi­ją Os­le ji at­siė­mė tik 2012-ai­siais.