Į Lietuvą perkelti dar septyni pabėgėliai
Į Lie­tu­vą pir­ma­die­nio va­ka­rą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­bė­gė­lių pers­kirs­ty­mo prog­ra­mą at­vy­ko dar sep­ty­ni mig­ran­tai, pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Jis tei­gė, kad pa­bė­gė­liai per­kel­ti iš Grai­ki­jos.

„Tu­ri­me dar sep­ty­nis mig­ran­tus iš Grai­ki­jos. Tai dvi šei­mos iš tri­jų ir ke­tu­rių as­me­nų“, – BNS nu­ro­dė mi­nis­tras.

Šiuo me­tu į Lie­tu­vą yra per­kė­lu­si 26 pa­bė­gė­liai iš 1105, ku­riuos įsi­pa­rei­go­ta pri­im­ti per dve­jus me­tus.