Į Lietuvą perkelta pabėgėlių šeima išvyko į Švediją
Pir­mo­ji į Lie­tu­vą per­kel­ta pa­bė­gė­lių šei­ma iš Ira­ko pa­li­ko Lie­tu­vą, ira­kie­čiai jau il­giau kaip mė­ne­sį yra iš­vy­kę į Šve­di­ją, pra­ne­šė „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­ja ir LNK Ži­nios su nuo­ro­da į vi­daus rei­ka­lų mi­nis­trą.

„Jie sa­kė, kad vyks­ta lan­ky­ti gi­mi­nių“, – BNS sa­kė eu­ro­par­la­men­ta­ras li­be­ra­las Pe­tras Auš­tre­vi­čius.

Jis šią šei­mą bu­vo ap­gy­ven­di­nęs sa­vo va­sar­na­my­je Juo­dši­liuo­se, Vil­niaus ra­jo­ne. Pa­sak po­li­ti­ko, na­muo­se li­ko ne­ma­žai ira­kie­čių as­me­ni­nių daik­tų.

„At­siun­tė SMS, kad vis­kas ge­rai, kad grei­tai pa­si­ma­ty­si­me. Bet kaip bus, ne­ži­nau, ne­no­riu spe­ku­liuo­ti“, – tei­gė P.Auš­tre­vi­čius.

Du su­au­gu­sie­ji ir du vai­kai į Lie­tu­vą, pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą, bu­vo per­kel­ti per­nai gruo­dį. Jie at­vy­ko iš Grai­ki­jos.

„Aš no­rė­čiau at­vyk­ti į bet ku­rią vals­ty­bę, ku­ri ma­ne ap­sau­gos nuo ga­li­mos grės­mės sa­vo gy­vy­bei ir sa­vo šei­mai“, – tuo­met Vil­niaus oro uos­te žur­na­lis­tams sa­kė šei­mos gal­va.

Ira­kie­čiai bu­vo ga­vę lai­ki­ną tei­si­nę ap­sau­gą Lie­tu­vo­je, per teis­mą jie sie­kė pa­bė­gė­lių sta­tu­so, bet pra­lai­mė­jo by­lą. Šei­ma skun­dė­si, kad už Lie­tu­vos su­teik­tas iš­mo­kas ne­įma­no­ma iš­gy­ven­ti. „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jos duo­me­ni­mis, vy­ras bu­vo įsi­dar­bi­nęs pa­gal­bi­niu dar­buo­to­ju bal­dus ga­mi­nan­čio­je įmo­nė­je, žmo­na ne­dir­bo.

„Ca­ri­to“ at­sto­vės tei­gi­mu, ira­kie­tis darb­da­viams bu­vo pa­ža­dė­jęs grįž­ti iki lie­pos 11-osios.

„Neg­rį­žus darb­da­vys fik­suo­ja pra­vaikš­tas, na­tū­ra­lu, ei­na at­lei­di­mas“, – „Lie­tu­vos ry­to“ te­le­vi­zi­jai sa­kė „Ca­ri­to“ už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mos va­do­vė Il­ma Skuo­die­nė.

Ka­dan­gi pa­bė­gė­liai Lie­tu­vo­je ne­bu­vo il­giau nei mė­ne­sį, jie pra­ras ir vals­ty­bės mo­ka­mas iš­mo­kas.

Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 as­me­nis, ku­rie bė­ga nuo smur­to Si­ri­jo­je, Ira­ke ir Eri­trė­jo­je. Pa­bė­gė­liai per­ke­lia­mi iš Ita­li­jos ir Grai­ki­jos, ku­rios su­si­dū­rė su di­džiau­siu mig­ran­tų antp­lū­džiu.