Į Lietuvą pagal ES programą atvyko dar 20 pabėgėlių sirų
Į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pa­bė­gė­lių per­kė­li­mo prog­ra­mą tre­čia­die­nį at­vy­ko dar 20 si­rų pa­bė­gė­lių.

„Vi­si 20 šian­dien sėk­min­gai nu­si­lei­do“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Šiuos 20 pa­bė­gė­lių su­da­ro trys šei­mos. Pir­mo­jo­je – vi­du­ti­nio am­žiaus sta­ty­bi­nin­ku dir­bęs vy­ras, na­mų šei­mi­nin­kė žmo­na ir sep­ty­ni jų vai­kai. An­trą­ją šei­mą su­da­ro 36 me­tų siu­vė­jas, 29 me­tų na­mų šei­mi­nin­kė ir trys jų at­ža­los.Tre­čio­jo­je šei­mo­je – 37 me­tų vi­rė­jas, 28 me­tų na­mų šei­mi­nin­kė bei ke­tu­ri jų vai­kai.

Į ša­lį pa­bė­gė­liai at­vy­ko pa­gal šių me­tų ko­vą pri­im­tą su­si­ta­ri­mą tarp Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ir Tur­ki­jos. Šis su­si­ta­ri­mas tei­gia, kad vi­si nau­jai iš Tur­ki­jos į pa­bė­gė­lių per­pil­dy­tos Grai­ki­jos sa­las at­vyks­tan­tys ne­le­ga­lūs mig­ran­tai bus grą­ži­na­mi at­gal, o į ES iš Tur­ki­jos bus per­ke­lia­mi tik si­rų ka­ro pa­bė­gė­liai.

Šiuo me­tu Lie­tu­va yra pri­ėmu­si 102 pa­bė­gė­lius. Ša­liai li­ko dar me­tai įgy­ven­din­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­im­ti dar kiek dau­giau nei tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras yra sa­kęs, kad Lie­tu­va to pa­da­ry­ti ne­spės, jei­gu ne­išp­lės inf­ras­truk­tū­ros pa­jė­gu­mų ar­ba ne­pa­keis in­teg­ra­ci­jos tvar­kos.