Į Lietuvą pagal ES programą atvyko dar 13 pabėgėlių
Į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) prog­ra­mą at­vy­ko dar 13 pa­bė­gė­lių, BNS pra­ne­šė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Jus­tas Pa­nkaus­kas.

Tre­čia­die­nio va­ka­rą iš Grai­ki­jos per­kel­tos dvi si­rų ir vie­na ira­kie­čių šei­ma.

Vie­na iš si­rų šei­mų – gau­si, da­žy­to­jas ir na­mų šei­mi­nin­kė at­vy­ko su pen­kiais ne­pil­na­me­čiais vai­kais. Ši šei­ma – krikš­čio­nys.

Ki­to­je at­vy­ku­sių si­rų šei­mo­je – vy­ras ūki­nin­kas, žmo­na na­mų šei­mi­nin­kė ir vie­nas ne­pil­na­me­tis vai­kas.

Ira­kie­čių šei­mo­je – me­cha­ni­ko ir na­mų šei­mi­nin­kės po­ra taip pat su vie­nu ne­pil­na­me­čiu vai­ku.

Su nau­jau­siai at­vy­ku­siais pa­bė­gė­liais šiuo me­tu Lie­tu­va pa­gal ES prog­ra­mą jau yra pri­ėmu­si 149 as­me­nis. Ša­liai li­ko ma­žiau nei me­tai įgy­ven­din­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą ES pri­im­ti dar be­veik tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių.