Į Lietuvą pagal ES programą atvyko dar 13 pabėgėlių
Į Lie­tu­vą pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) per­kė­li­mo prog­ra­mą ket­vir­ta­die­nį at­vy­ko dar 13 pa­bė­gė­lių, dau­giau­sia jų – si­rai.

„Į Lie­tu­vą iš Grai­ki­jos sėk­min­gai at­skri­do 13 pa­bė­gė­lių“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras To­mas Ži­lins­kas.

Iš vi­so į Lie­tu­vą at­vy­ko trys pa­bė­gė­lių šei­mos. Vie­no­je at­vy­ku­sio­je si­rų šei­mo­je – vi­du­ti­nio am­žiaus siu­vė­jas ir na­mų šei­mi­nin­kė su tri­mis ma­ža­me­čiais vai­kais.

Ki­tą iš Si­ri­jos at­vy­ku­sią šei­mą su­da­ro taip pat vi­du­ti­nio am­žiaus ad­mi­nis­tra­to­rius, siu­vė­ja ir trys įvai­raus am­žiaus vai­kai. Tre­čia šei­ma į Lie­tu­vą at­vy­ko iš Ira­ko. Jo­je – vir­tu­vės še­fas ir aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti mo­te­ris su ma­ža­me­čiu vai­ku.

Šiuo me­tu Lie­tu­va pa­gal ES prog­ra­mą yra pri­ėmu­si 124 pa­bė­gė­lius. Ša­liai li­ko maž­daug me­tai įgy­ven­din­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą Eu­ro­pos Są­jun­gai pri­im­ti dar be­veik tūks­tan­tį pa­bė­gė­lių.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras yra sa­kęs, kad Lie­tu­va to pa­da­ry­ti ne­spės, jei­gu ne­išp­lės inf­ras­truk­tū­ros pa­jė­gu­mų ar­ba ne­pa­keis in­teg­ra­ci­jos tvar­kos.

Spa­lį į Lie­tu­vą dar tu­rė­tų at­vyk­ti 60 im­ig­ran­tų.