Į Lietuvą neįleisti du Rusijos motociklininkai
Šeš­ta­die­nį į Lie­tu­vą ne­įleis­ti du Ru­si­jos mo­to­cik­li­nin­kai, į ša­lį ban­dę įva­žiuo­ti iš Bal­ta­ru­si­jos, BNS pa­tvir­ti­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus vir­ši­nin­kas Gied­rius Mi­šu­tis.

Pa­sak VSAT at­sto­vo, 1971 ir 1979 me­tais gi­mę mo­to­cik­li­nin­kai ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti sa­vo įva­žia­vi­mo į Lie­tu­vą tiks­lo, taip pat vie­no jų mo­to­cik­las bu­vo su so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka.

„Pu­sę ke­tu­rių Me­di­nin­kų kon­tro­lės punk­te pa­sie­ny­je su Bal­ta­ru­si­ja pa­sie­nie­čiai ne­įsi­lei­do dvie­jų Ru­si­jos pi­lie­čių mo­to­cik­li­nin­kų. Pir­ma­sis vai­ra­vo „Su­zu­ki“ mo­to­cik­lą su ru­siš­kais nu­me­riais, an­tra­sis „Hon­da“ mo­to­cik­lą su ru­siš­kais nu­me­riais, abu jie ne­įleis­ti, nes ne­tu­rė­jo at­vy­ki­mo tiks­lą pa­tei­si­nan­čių do­ku­men­tų, ne­ga­lė­jo nu­ro­dy­ti sa­vo vy­ki­mo tiks­lo“, – pa­sa­ko­jo G.Mi­šu­tis.

„Pir­mo mo­to­cik­las bu­vo pa­ženk­lin­tas so­vie­ti­ne sim­bo­li­ka, ir tai bu­vo dar vie­na prie­žas­tis jo ne­įleis­ti, bu­vo įvai­rūs už­ra­šai, pen­kia­kam­pė žvaigž­dė“, – pri­dū­rė VSAT at­sto­vas.

Pa­sak G.Mi­šu­čio, pir­mi­niais duo­me­ni­mis, į Lie­tu­vą įva­žiuo­ti ban­dę mo­to­cik­li­nin­kai į ša­lį ne­bu­vo įleis­ti per­nai tuo pa­čiu me­tu – ir spren­di­mą jų ne­priim­ti pri­ėmė tiek Lie­tu­vos, tiek Len­ki­jos par­ei­gū­nai.

Per­nai ba­lan­džio pa­bai­go­je dau­giau kaip de­šimt Ru­si­jos mo­to­cik­li­nin­kų, ga­li­mai su­si­ju­sių su ru­sų bai­ke­rių kon­tro­ver­siš­ku žy­giu į Ber­ly­ną per­ga­lei prieš na­cių Vo­kie­ti­ją pa­žy­mė­ti, ne­bu­vo įleis­ti į Lie­tu­vą. Jų tuo­met ne­įlei­do ir Len­ki­ja.