Į Lietuvą neįleisti 26 ukrainiečių bei rusų jūrininkai
Kau­no oro uos­te Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) par­ei­gū­nai į Lie­tu­vą ne­įlei­do rei­su iš Mask­vos at­vy­ku­sių 26 ukrai­nie­čių bei ru­sų jū­ri­nin­kų. Ne­tvar­kin­gus ke­lio­nės do­ku­men­tus tu­rė­ju­siems už­sie­nie­čiams te­ko keis­ti marš­ru­tą ir vyk­ti į Mau­ri­ta­ni­ją.

Pir­ma­die­nį vė­lai va­ka­re Kau­no oro uos­te dir­bę pa­sie­nie­čiai pa­ti­kri­no rei­su iš Mask­vos at­skri­du­sių ke­lei­vių do­ku­men­tus. Kon­tro­lės me­tu pa­aiš­kė­jo, kad 7 Ukrai­nos pi­lie­čiai bei 19 ru­sų ne­tu­ri rei­kia­mų do­ku­men­tų, su­tei­kian­čių tei­sę le­ga­liai įva­žiuo­ti į Lie­tu­vą, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Ru­si­jos pi­lie­čiai at­vy­ko be pri­va­lo­mų vi­zų, o ukrai­nie­čiai pa­sie­nio pa­ti­krai pa­tei­kė se­no pa­vyz­džio ne bio­me­tri­nius pa­sus. Šios vals­ty­bės pi­lie­čiai į Eu­ro­pos Są­jun­gos erd­vę be vi­zų 90 die­nų ga­li įva­žiuo­ti tik pa­tei­kę bio­me­tri­nius do­ku­men­tus.

Už­sie­nie­čių am­žius yra nuo 23 iki 57 me­tų.

Nu­sta­ty­ta, kad 25 vy­rai bei vie­na mo­te­ris yra jū­ri­nin­kai ir Klai­pė­dos uos­te tu­rė­jo pa­pil­dy­ti ci­vi­li­nio lai­vo įgu­lą. Pa­aiš­kė­jo, kad rei­kia­mais ke­lio­nės do­ku­men­tais tin­ka­mai ne­pa­si­rū­pi­no lai­vo per­so­na­lo komp­lek­ta­ci­ja be­si­rū­pi­nan­ti agen­ta­vi­mo bend­ro­vė.

Jos at­sto­vams te­ko or­ga­ni­zuo­ti vi­sų jū­ri­nin­kų iš­vy­ki­mą iš Kau­no oro uos­to, ka­dan­gi VSAT par­ei­gū­nai at­si­sa­kė už­sie­nie­čius įleis­ti į Lie­tu­vą.

An­tra­die­nį nak­tį, ke­lio­li­ka mi­nu­čių po 1 va­lan­dos, vi­si 26 Ru­si­jos bei Ukrai­nos pi­lie­čiai už­sa­ko­muo­ju rei­su iš­vy­ko į Mau­ri­ta­ni­jos mies­tą Nu­adi­bu.

Šie­met VSAT par­ei­gū­nai dėl įvai­rių prie­žas­čių į Lie­tu­vą iš vi­so ne­įlei­do 3126 už­sie­nie­čių. Daž­niau­siai to­kių as­me­nų ke­lio­nės, kaip nu­ti­ko Kau­no oro uos­te, nu­trūks­ta dėl ne­tvar­kin­gų do­ku­men­tų ar­ba jų ne­tu­rė­ji­mo.