Į Lietuvą neįleis teisėjų, įteisinusių Krymo aneksiją
Lie­tu­va nu­spren­dė ne­įsi­leis­ti į ša­lį Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jų dėl spren­di­mų, įtei­si­nu­sių Kry­mo anek­si­ją. Toks spren­di­mas su­kė­lė Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no pa­si­pik­ti­ni­mą.

Ru­si­jos tei­sė­jai ke­ti­no vyk­ti į ko­vą Vil­niu­je ren­gia­mą Pa­sau­li­nį kons­ti­tu­ci­nių teis­mų kong­re­są. Bet šie­met lap­kri­tį Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mu nu­spren­dė Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jus į są­ra­šus as­me­nų, ku­riems ne­įlei­džia­ma at­vyk­ti į Lie­tu­vą, BNS pa­tvir­ti­no už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro at­sto­vas spau­dai.

„Spren­di­mas pri­im­tas to­dėl kad 2014 me­tais Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas yra pri­ėmęs nu­tar­tis, ku­rios for­ma­li­za­vo Kry­mo anek­si­ją, o tai yra gru­bus vi­suo­ti­nai pri­pa­žin­tų tarp­tau­ti­nės tei­sės nor­mų pa­žei­di­mas“, – sa­kė Kęs­tu­tis Vaš­ke­le­vi­čius.

Pa­sak jo, Lie­tu­va apie šį spren­di­mą in­for­ma­vo vi­sas Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lis. Anot mi­nis­tro at­sto­vo, Ru­si­jos tei­sė­jai įtrauk­ti į są­ra­šus „lai­kan­tis vi­sų tei­sės ak­tuo­se nu­ma­ty­tų nor­mų ir pro­ce­dū­rų“, tei­sė­jai tu­ri tei­sę šį Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos spren­di­mą skųs­ti Lie­tu­vos teis­muo­se.

In­for­ma­ci­ja apie šį Lie­tu­vos spren­di­mą pa­vie­šin­ta per Ru­si­jos Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­ko Va­le­ri­jaus Zor­ki­no su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos pre­zi­den­tu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu.

Kaip skel­bia agen­tū­ra „In­ter­fax“, V.Zor­ki­nas in­for­ma­vo Ru­si­jos pre­zi­den­tą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, kad Lie­tu­va yra at­siun­tu­si dip­lo­ma­ti­nį pra­ne­ši­mą, jog tei­sė­jai ne­bus įlei­džia­mi į Lie­tu­vą. Jo žo­džiais, Lie­tu­va pra­ne­ši­me in­for­ma­vo, kad „Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo tei­sė­jai ke­lia grės­mę Lie­tu­vos Res­pub­li­kos sau­gu­mui“.

Ru­si­jos va­do­vas V,Pu­ti­nas į tai su­rea­ga­vo klau­si­mu: „Kas lė­mė to­kį tie­siog idio­tiš­ką spren­di­mą?“.

Teis­mo va­do­vas in­for­ma­vo Ru­si­jos va­do­vą, kad spren­di­mo prie­žas­tis bu­vo Ru­si­jos KT spren­di­mas dėl Kry­mo, ku­rio anek­si­ją Va­ka­rai lai­ko Ukrai­nos vien­ti­su­mo ne­lie­čia­my­bės pa­žei­di­mu.

„La­bai keis­ta. Kai ka­da su­si­da­ro įspū­dis, kad žmo­nės nu­kri­to iš ki­tos pla­ne­tos“, – at­sa­kė V.Pu­ti­nas.

ES ne­pri­pa­žįs­ta Mask­vos 2014-ai­siais įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos tei­sė­tu­mo ir tvir­ti­na, kad Ru­si­jos par­la­men­to rin­ki­mai Kry­me tų me­tų rug­sė­jį bu­vo ne­tei­sė­ti. ES yra įve­du­si eko­no­mi­nes sank­ci­jas Mask­vai, taip pat tai­ko sank­ci­jas fi­zi­niams ir ju­ri­di­niams as­me­nims, at­sa­kin­giems už Kry­mo anek­si­ją. Lie­tu­vos URM tei­gi­mu, Ru­si­jos KT tei­sė­jai nė­ra įtrauk­ti į ES juo­duo­sius są­ra­šus.