Į Lietuvą iš Ukrainos rytų perkelta per šimtą lietuvių ir jų šeimų
Pa­gal lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čių ir jų šei­mų per­kė­li­mo iš ka­ro nu­alin­tų Ry­tų Ukrai­nos te­ri­to­ri­jų prog­ra­mą į Lie­tu­vą per­si­kė­lė per šim­tą to­kių as­me­nų, BNS pra­ne­šė Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM).

„Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­to prie Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos duo­me­ni­mis, iki šiol iš Ukrai­nos Do­nec­ko, Lu­gans­ko sri­čių ir Kry­mo bei Se­vas­to­po­lio į Lie­tu­vą per­si­kė­lė 124 as­me­nys“, – ra­šo­ma VRM at­sa­ky­me.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė pra­ėju­sių me­tų lie­pos pa­bai­go­je.

Į Lie­tu­vą at­vyks­tan­čioms šei­mos iš Ukrai­nos už­ti­kri­na­ma in­teg­ra­ci­ja į ša­lies gy­ve­ni­mą: lai­ki­nas būs­tas, so­cia­li­nės pa­šal­pos, lie­tu­vių kal­bos, pro­fe­si­niai mo­ky­mai, per­kel­tų as­me­nų te­ri­to­ri­nis pa­skirs­ty­mas.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.