Į Lietuvą iš Ukrainos atvyko 83 lietuviai su šeimos nariais
Va­sa­ros pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bei pra­dė­jus į Lie­tu­vą iš Ukrai­nos konf­lik­to re­gio­nų per­kel­ti lie­tu­vius su šei­mo­mis, į ša­lį jų at­vy­ko 83, an­tra­die­nį pra­ne­šė Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius ir Lie­tu­vos pi­lie­čius su jų šei­mo­mis iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Kry­mas nuo per­nai ko­vo yra anek­suo­tas Ru­si­jos. Ry­tų Ukrai­no­je, Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­ty­se, taip pat nuo per­nai vyks­ta ka­ras tarp vy­riau­sy­bi­nių pa­jė­gų ir Ru­si­jos re­mia­mų se­pa­ra­tis­tų.