Į Lietuvą gyventi atvyksta pirmoji lietuvių kilmės šeima iš Ukrainos
Ket­vi­ra­die­nio va­ka­rą iš ka­ro ka­muo­ja­mų Ukrai­nos ry­tų į Lie­tu­vą at­skren­da pir­mo­ji lie­tu­viš­kų šak­nų tu­rin­ti šei­ma, ku­ri įsi­kurs mū­sų ša­ly­je. Iš Ru­si­jai pa­val­džių se­pa­ra­tis­tų kon­tro­liuo­ja­mo Do­nec­ko sri­ties į Vil­nių at­vyks­tan­čią nau­ja­ku­rių šei­mą su­da­ro še­ši as­me­nys – trys su­au­gu­sie­ji ir trys ma­ža­me­čiai vai­kai. Pla­nuo­ja­ma, jog šei­ma lai­ki­niai bus ap­gy­ven­din­ta Drus­ki­nin­kuo­se. 

At­vy­kė­lius oro uos­te pa­si­tiks Vy­riau­sy­bės kanc­le­rio pir­ma­sis pa­va­duo­to­jas Ri­man­tas Vait­kus.

Ga­li­my­bės lie­tu­vių kil­mės šei­mai įsi­kur­ti Lie­tu­vo­je at­si­ra­do Vy­riau­sy­bei pri­ta­rus Mi­nis­tro Pir­mi­nin­ko Al­gir­do But­ke­vi­čiaus siū­ly­mui su­teik­ti par­amą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, lie­tu­vių kil­mės as­me­nims ir jų šei­mų na­riams, iš­reiš­ku­siems pa­gei­da­vi­mą iš ka­ro nio­ko­ja­mų Ukrai­nos re­gio­nų per­si­kel­ti į Lie­tu­vą ir čia in­teg­ruo­tis.

Prem­je­ro tei­gi­mu, toks su­ma­ny­mas ki­lo ste­bint su­dė­tin­gą sau­gu­mo ir hu­ma­ni­ta­ri­nę pa­dė­tį Ukrai­nos Ry­tuo­se bei anek­suo­ta­me Kry­mo pu­sia­sa­ly­je. „Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si pa­dė­ti lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čiams bei jų šei­mos na­riams per­si­kel­ti iš pa­vo­jin­gų Ukrai­nos re­gio­nų ir in­teg­ruo­tis į Lie­tu­vos gy­ve­ni­mą“, – sa­ko Vy­riau­sy­bės va­do­vas A. But­ke­vi­čius.

Šian­dien į Lie­tu­vą at­vy­ku­si pir­mo­ji lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čių šei­ma iki ka­ro Ukrai­no­je gy­ve­no Do­nec­ko sri­ty­je, ta­čiau pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams užė­mus te­ri­to­ri­ją, tu­rė­jo pa­si­trauk­ti dėl ki­lu­sio pa­vo­jaus gy­vy­bei.

Ne­tru­kus į Lie­tu­vą iš Ukrai­nos at­vyks dar dvi lie­tu­vių kil­mės šei­mos. Lėk­tu­vas su an­trą­ja šei­ma, pla­nuo­ja­ma, Lie­tu­vo­je lei­sis rug­sė­jo 7 die­ną. Bend­rai iš Ukrai­nos Ry­tų į Lie­tu­vą šiuo me­tu pa­gei­dau­ja per­si­kel­ti apie 50 as­me­nų, ta­čiau dėl įtemp­tos pa­dė­ties są­ra­šas nuo­la­tos kin­ta, ple­čia­si ir Kry­mo gy­ven­to­jų ra­tas pa­gei­dau­jan­tis prie­globs­čio Lie­tu­vo­je.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūks­tan­čių lie­tu­vių kil­mės as­me­nų, ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.

Už į Lie­tu­vą at­vy­ku­sių as­me­nų ap­gy­ven­di­ni­mą ir in­teg­ra­ci­ją at­sa­kin­gos So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos. Iš­lai­dos, bū­ti­nos as­me­nų per­kė­li­mui ir jų in­teg­ra­ci­jai, įskai­tant rink­lia­vų už at­vy­ki­mo do­ku­men­tų ir tei­si­nį sta­tu­są Lie­tu­vo­je pa­tvir­ti­nan­čių do­ku­men­tų tvar­ky­mą ir iš­da­vi­mą, bus ap­mo­ka­mos iš ati­tin­ka­mų mi­nis­te­ri­jų asig­na­vi­mų lė­šų, pri­rei­kus tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka – iš Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės re­zer­vo.