Į Lietuvą grįžo „Misijos Sibiras“ dalyviai
Dvi sa­vai­tes Ru­si­jo­je pra­lei­dę še­šio­li­ka kas­me­ti­nės ini­cia­ty­vos „Mi­si­ja Si­bi­ras“ da­ly­vių šeš­ta­die­nį grį­žo į Vil­nių.

Eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai Toms­ko sri­ty­je ap­lan­kė lie­tu­vių trem­ties vie­tas ir tvar­kė ap­leis­tas ka­pa­vie­tes. Šio­je sri­ty­je iš vi­so bu­vo apie 300 lie­tu­vių trė­mi­mo vie­tų.

Nu­ėję apie 100 ki­lo­me­trų „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­viai ap­lan­kė de­vy­nias trem­ti­nių ka­pa­vie­tes, še­šias iš jų su­tvar­kė, pa­sta­tė aš­tuo­nis pa­pras­tus kry­žius bei vie­na me­mo­ria­lą iš tri­jų kry­žių, ap­lan­kė tris ap­leis­tus mies­te­lius, kur trė­mi­mų me­tu gy­ve­no lie­tu­viai.

„Aš šią eks­pe­di­ci­ją ga­lė­čiau pa­va­din­ti nak­ti­ne, nes be ga­lo tau­pė­me lai­ką – ke­lia­vo­me dau­giau­sia nak­ti­mis, die­no­mis dir­bo­me. Be ga­lo ma­žai mie­go, bet vi­si bu­vo stip­rūs“, - BNS Vil­niaus ge­le­žin­ke­lių sto­ty­je sa­kė pro­jek­to or­ga­ni­za­to­rius Ig­nas Ru­si­las.

„Ta ko­man­di­nė emo­ci­ja yra tai, ką par­si­ve­žiau. Tai, kad stip­ri ko­man­da ga­li vis­ką“, - pri­dū­rė jis.

I.Ru­si­lo tei­gi­mu, eks­pe­di­ci­ja kiek vir­ši­jo pla­nuo­tą marš­ru­tą, to­dėl ap­lan­kė ka­pa­vie­tes, ku­rio­se jau lan­kė­si „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­viai. Vie­na jų – pir­mo­ji ka­pa­vie­tė, ku­rią pro­jek­to da­ly­viai ap­lan­kė per pir­mą ke­lio­nę į Ru­si­ją 2006 me­tais.

„Vis­kas ten bu­vo pui­kiai, ne­bu­vo ką tvar­ky­ti to­je vie­to­je. Va­di­na­si, vis­ką da­rė­me tei­sin­gai ir tvar­kin­gai“, - sa­kė „Mi­si­jos Si­bi­ras“ or­ga­ni­za­to­rius.

Pa­sak jo, šie­met kai ku­rie žy­giai bu­vo su­dė­tin­gi – ke­liai bu­vo už­vers­ti me­džiais, kar­tais ge­do tech­ni­ka. Taip pat I.Ru­si­las tei­gė, kad eks­pe­di­ci­jos da­ly­viams pa­vy­ko su­tik­ti ke­lis Si­bi­re iki šiol gy­ve­nan­čius lie­tu­vius. Se­no­lę „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­viai su­ti­ko at­va­žia­vę į kai­mą, kur da­ly­va­vo eks­kur­si­jo­je apie vie­ti­nius trem­ti­nius.

„Stai­ga į eks­kur­si­ją užei­na mo­te­ris, ku­ri sa­ko „la­bas, aš iš Lie­tu­vos“, - pa­sa­ko­jo I.Ru­si­las.

Be to, tai, kad il­giau­sio šie­met Si­bi­re žy­gio ved­lys taip pat bu­vo lie­tu­vis, eks­pe­di­ci­jos da­ly­viai su­ži­no­jo nu­ėjus pu­sę ke­lio – tik ta­da jis pri­si­pa­ži­no tu­rin­tis lie­tu­viš­kų šak­nų.

„Mes ei­nam, ei­nam ir ta­da jis sa­ko: „aš da­bar pa­bū­siu nuo­šir­dus. Aš tu­riu lie­tu­viš­kų šak­nų ir kai su­ži­no­jau, kad ma­ne kvie­čia ves­ti jū­sų gru­pę, ma­no aky­se at­si­ra­do aša­ros ir aš su­pra­tau, kad no­riu pa­žin­ti tai, iš kur ki­lau, nes to­kios ga­li­my­bės man gy­ve­ni­me ne­bu­vo“, - tei­gė I.Ru­si­las.

„Mes tu­rė­jo­me ne­pa­kar­to­ja­mas dvi die­nas ir stip­rią jo pa­gal­bą vi­są žy­gį“, - pri­dū­rė jis.

Tuo me­tu 30-me­tė eks­pe­di­ci­jos da­ly­vė, ži­niask­lai­dos sri­ty­je dir­ban­ti Ju­li­ja Ciu­ru­pa BNS sa­kė su jau­du­liu ste­bė­ju­si už šim­tų ki­lo­me­trų gy­ve­nan­čius lie­tu­vius.

„Įs­pū­dis ti­krai nuo­sta­bus, kai taip to­li at­ran­di Lie­tu­vą“, - sa­kė ji.

Pir­mą kar­tą į eks­pe­di­ci­ją vy­ku­si mo­te­ris ste­bė­jo­si, kaip „į­ma­no­ma Si­bi­re pa­siek­ti to­kius taš­kus, ko­kius mes pa­sie­kė­me“.

„Tai bu­vo ne­rea­li eks­pe­di­ci­ja, iš ti­krų­jų. Da­bar lau­kia di­de­lis dar­bas – pa­si­da­lin­ti tuo, ką par­si­ve­žiau. Vi­si apie tai kal­ba­me“, - sa­kė J.Ciu­ru­pa.

Į Vil­nių grį­žę „Mi­si­jos Si­bi­ras“ da­ly­viai vė­liau Pre­zi­den­tū­ro­je su­si­ti­ko su ša­lies va­do­ve Da­lia Gry­baus­kai­te.

Šiais me­tais pir­mą kar­tą prie „Mi­si­jos Si­bi­ras“ pri­si­dė­jo po Es­ti­jos ir Lat­vi­jos pi­lie­tį.

Šis pro­jek­tas vyk­do­mas nuo 2006 me­tų. Jo tiks­las - pa­gerb­ti trem­ty­je nu­ken­tė­ju­sius bei žu­vu­sius tau­tie­čius, ska­tin­ti kar­tų tar­pu­sa­vio su­pra­ti­mą, su­teik­ti jau­ni­mui ga­li­my­bę ar­ti­miau pa­žin­ti pra­ei­ties įvy­kius.

Per pro­jek­to gy­va­vi­mo me­tus da­ly­vio an­ke­tą už­pil­dė dau­giau nei 11 tūkst. jau­nų žmo­nių. Lie­tu­vių trem­ties ir įka­li­ni­mo vie­tas Si­bi­re – Ru­si­jo­je, Ka­zachs­ta­ne ir Ta­dži­kis­ta­ne – jau ap­lan­kė 13 jau­ni­mo eks­pe­di­ci­jų, su­tvar­kiu­sių apie 110 lie­tu­viš­kų ka­pi­nių ir su­si­ti­ku­sių su ten gy­ve­nan­čiais lie­tu­viais.

So­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tu 1940 – 1953 me­tais iš Lie­tu­vos į trem­tį ir la­ge­rius bu­vo iš­trem­ta dau­giau nei 280 tūkst. žmo­nių.