Į Lietuvą atvykstantis Jamesas Mattisas: „Jei jūs mėginsite mane iškrušti, aš jus visus išžudysiu“
„Pa­siu­tęs šuo“ – to­kią pra­var­dę tu­ri į Lie­tu­vą pir­mo­jo ofi­cia­laus vi­zi­to at­vyks­tan­tis JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius Ja­me­sas Mat­ti­sas. Prieš tris me­tus į at­sar­gą iš­ėjęs ge­ne­ro­las vi­sa­me pa­sau­ly­je gar­sė­ja įpro­čiu rėž­ti tie­są į akis ir vaiz­din­gais iš­si­reiš­ki­mais, ta­pu­siais in­ter­ne­to le­gen­da.

Vi­zi­to me­tu pla­nuo­ja­mi JAV gy­ny­bos se­kre­to­riaus dvi­ša­liai po­kal­biai su Lie­tu­vos pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Rai­mun­du Ka­rob­liu. Juo­se par­ei­gū­nai ap­tars dvi­ša­lį ka­ri­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą ir Lie­tu­vos bei re­gio­no sau­gu­mo klau­si­mus.

Vė­liau JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius da­ly­vaus bend­ruo­se dar­bo pie­tuo­se su Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trais. Mi­nis­trai taip pat vyks į Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ną Pa­bra­dė­je. Čia jie su­si­tiks Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tais JAV pa­jė­gų ka­riais, Lie­tu­vos ka­ri­nių pa­jė­gų at­sto­vais ir NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ka­riais, ap­žiū­rės ka­rių nau­do­ja­mą tech­ni­ką ir gink­luo­tę.

Kas yra Ja­me­sas „Pa­siu­tęs šuo“ Mat­ti­sas?

Ge­ne­ro­las Ja­me­sas Mat­ti­sas, pra­min­tas „Pa­siu­tu­siu šu­ni­mi“, gar­sė­ja griež­ta po­zi­ci­ja, ne­ža­dan­čia nie­ko ge­ro bet kam, kas su­ma­ny­tų kenk­ti JAV. Ne­ma­žiau gar­sus jis ir tuo, kad žo­džio ki­še­nė­je ne­ieš­ko.

Jis taip daž­nai ir pla­čiai ci­tuo­ja­mas, kad in­ter­ne­te net at­si­ra­do gro­ta­ženk­lis #mat­ti­sism (matisizmai). Vos ne kiek­vie­ną jo žo­dį so­cia­li­niuo­se tink­luo­se puo­la pla­tin­ti ame­ri­kie­čių ka­rei­viai, tarp ku­rių „Pa­siu­tęs šuo“ ta­po veik le­gen­di­ne as­me­ny­be ir yra ger­bia­mas už at­vi­ru­mą ir ga­baus va­do sa­vy­bes, ne kar­tą pa­de­mons­truo­tas mū­šio lau­ke.

66-erių me­tų ge­ne­ro­las tu­ri ir ki­tą pra­var­dę – „Vie­nuo­lis – ka­rys“, gau­tą to­dėl, kad nie­ka­da ne­bu­vo ve­dęs ir ne­tu­ri vai­kų. Skir­da­mas Ja­me­są Mat­ti­są gy­ny­bos se­kre­to­riu­mi, JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­va­di­no jį „ge­ne­ro­lų ge­ne­ro­lu“.

Ja­me­so Mat­ti­so kar­je­ra JAV Gink­luo­to­sio­se pa­jė­go­se pra­si­dė­jo 1969 me­tais, kai jis sto­jo į jū­rų pės­ti­nin­kų re­zer­vą. Dar bū­da­mas jau­nes­niuo­ju lei­te­nan­tų Ja­me­sas Mat­ti­sas tarp ka­riš­kių gar­sė­jo, kaip in­te­lek­tua­las. Vi­sus tar­ny­bos me­tus jis nuo­lat su sa­vi­mi tu­rė­da­vo Mar­ko Au­re­li­jaus „Sau pa­čiam“. Ge­ne­ro­las ypa­tin­gai do­mė­jo­si ka­ro is­to­ri­ja ir su­rin­ko įspū­din­gą as­me­ni­nę 7000 kny­gų bib­lio­te­ką.

Ta­čiau ka­rei­viai jį la­biau­siai ger­bia už da­ly­va­vi­mą Per­sų įlan­kos ir Af­ga­nis­ta­no ka­ruo­se, kur jis ko­vė­si pir­mo­sio­se li­ni­jo­se.

2013 me­tais Ja­me­sas Mat­ti­sas iš­ėjo į at­sar­gą, bū­da­mas Cen­tri­nės va­do­vy­bės (Centcom) va­du, at­sa­kin­gu už vi­sas JAV pa­jė­gas Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se.

Ja­me­sas Mat­ti­sas ta­po an­truo­ju JAV is­to­ri­jo­je at­sar­gos ge­ne­ro­lu, užė­mu­siu Pen­ta­go­no va­do­vo pos­tą. Kaip ir Geor­ge'as Mars­hal­las 1950 me­tais, Ja­me­sas Mat­ti­sas šį pos­tą užė­mė iš­im­ties tvar­ka – JAV įsta­ty­mai rei­ka­lau­ja, kad Pen­ta­go­nui va­do­vau­jan­tis ka­riš­kis bū­tų bent 7 me­tus iš­bu­vęs at­sar­go­je, o Ja­me­sas Mat­ti­sas pa­skir­tas gy­ny­bos se­kre­to­riu­mi pra­ėjus 3 me­tams nuo tar­ny­bos pa­bai­gos.

„Žo­džių į va­tą nevynioja“

Ja­me­sas Mat­ti­sas pa­gar­sė­jo, kaip Ba­rac­ko Oba­mos kri­ti­kas. Ge­ne­ro­las aš­triai kri­ti­ka­vo tuo­me­ti­nio pre­zi­den­to po­li­ti­ką Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, ypa­tin­gai Ira­no at­žvil­giu. Ira­ną jis pa­va­di­no „di­džiau­sia nuo­la­ti­ne grės­me sta­bi­lu­mui ir tai­kai Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se“.

Jo ties­mu­kiš­ku­mas Va­šing­to­ne bu­vo pei­kia­mas, ta­čiau tuo pat me­tu juo ža­vė­ta­si. Ja­me­sas Mat­ti­sas „ne­vy­nio­jo žo­džių į va­tą“ nei kri­ti­kuo­da­mas po­li­ti­kus, nei kal­bė­da­mas apie ka­riš­kių klai­das. 2004 me­tais jis sto­jo gin­ti ka­riš­kių, kai Ira­ke vie­nos at­akos prieš nu­ma­no­mą te­ro­ris­tų ba­zę me­tu žu­vo 42 žmo­nės, o iš­gy­ve­nu­sie­ji tvir­ti­no, kad to­je vie­to­je tuo me­tu vy­ko ves­tu­vės. Ja­me­sas Mat­ti­sas par­eiš­kė: „Ka­re nu­tin­ka blo­gi da­ly­kai. Ne­tu­riu at­sip­ra­ši­nė­ti už ma­no vy­rų veiks­mus“.

Do­nal­dui Trum­pui „nu­sis­te­bė­jus“, kad Ja­me­sas Mat­ti­sas ne­pri­ta­ria tar­dy­muo­se nau­do­ja­mą kan­ki­ni­mą van­de­niu (waterboarding), ge­ne­ro­las at­sa­kė, kad ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti ge­riau, tu­rė­da­mas „po­rą alaus ir pa­ke­lį ci­ga­re­čių“.

Ta­pęs Do­nal­do Trum­po ko­man­dos na­riu, Ja­me­sas Mat­ti­sas ne­ta­po su­kal­ba­mes­nis. Jis ne­slė­pė, kad ne­su­tin­ka su pre­zi­den­to nuo­mo­ne kai ku­riais už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais. Nors Ja­me­sas Mat­ti­sas ir kri­ti­ka­vo Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­jos su­da­ry­tą su­si­ta­ri­mą dėl Ira­no bran­duo­li­nės prog­ra­mos, jis ne­pri­ta­rė Do­nal­do Trum­po no­rui at­si­sa­ky­ti šio su­si­ta­ri­mo ir par­eiš­kė, kad šiuo klau­si­mu „ke­lio at­gal nė­ra“.

Pre­zi­den­tui jis ne­pa­tai­ka­vo ir tuo­met, kai šis juo­kau­da­vo: sy­kį Do­nal­dui Trum­pui „nu­sis­te­bė­jus“, kad Ja­me­sas Mat­ti­sas ne­pri­ta­ria tar­dy­muo­se nau­do­ja­mą kan­ki­ni­mą van­de­niu (waterboarding), ge­ne­ro­las at­sa­kė, kad ga­lė­tų tai pa­da­ry­ti ge­riau, tu­rė­da­mas „po­rą alaus ir pa­ke­lį ci­ga­re­čių“.

Ru­si­jai „Pa­siu­tęs šuo“ – ne draugas

Ta­pęs gy­ny­bos se­kre­to­riu­mi, Ja­me­sas Mat­ti­sas pers­pė­jo, kad Va­šing­to­nas ne­pa­kan­ka­mai rim­tai ver­ti­na Ru­si­jos ka­ri­nius veiks­mus prieš kai­my­ni­nes vals­ty­bes – Kry­mo anek­si­ją ir ag­re­si­ją ry­tų Ukrai­no­je. Jis taip pat kri­ti­ka­vo Do­nal­do Trum­po par­eiš­ki­mus, kad NA­TO yra pa­se­nu­si ir ne­be­rei­ka­lin­ga or­ga­ni­za­ci­ja. Be to, gy­ny­bos se­kre­to­rius ne­pri­ta­rė pre­zi­den­to tei­gi­niams, kad kai ku­rie al­jan­so na­riai ne­su­mo­ka jiems pri­klau­san­čios gy­ny­bos iš­lai­dų da­lies.

Ja­me­sas Mat­ti­sas ne­ven­gė kri­ti­kuo­ti ir vi­sos JAV už­sie­nio po­li­ti­kos. Pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį jis itin kri­tiš­kai įver­ti­no Ba­rac­ko Oba­mos ad­mi­nis­tra­ci­jos už­sie­nio po­li­ti­ką, par­eiš­kęs, kad „ki­tas pre­zi­den­tas pa­vel­dės bet­var­kę“, nes „JAV vei­kia be jo­kios stra­te­gi­jos, su­telk­da­mos dė­me­sį tai į vie­ną, tai į ki­tą re­gio­ną“.

Gar­siau­si „ma­ti­siz­mai“:

„Nak­ti­mis ra­miai mie­gu, ne­bi­jo­da­mas ne­sėk­mės. Net ne­ži­nau, kaip šis žo­dis ra­šo­mas.“

„Ką nors už­muš­ti pir­mą kar­tą nė­ra ne­reikš­min­gas įvy­kis. Ki­ta ver­tus, pa­sau­ly­je yra šik­nių, ku­riuos tie­siog rei­kia šau­dy­ti.“

„A­tei­nu su tai­ka. Ne­at­si­ve­džiau ar­ti­le­ri­jos. Bet pra­šau jū­sų, su aša­ro­mis aky­se: jei jūs mė­gin­si­te ma­ne iš­kruš­ti, aš jus vi­sus iš­žu­dy­siu.“

„Svar­biau­si 6 co­liai mū­šio lau­ke yra tarp ta­vo au­sų.“

„Nie­ko nė­ra ge­riau už tai, kai į ta­ve šau­na ir ne­pa­tai­ko. Tai – nuo­sta­bu.“

„Pra­šy­siu jū­sų ne­ap­gau­di­nė­ti mū­sų. Nes jei jūs taip pa­da­ry­si­te, iš­li­ku­sie­ji, apie tai ką mes pa­da­ry­si­me čia, ra­šys dar 10 tūks­tan­čių me­tų.“

„Ži­no­te, juos šau­dy­ti ga­na sma­gu. Kai ku­riuos žmo­nes šau­dy­ti sma­gu.“

„Y­ra me­džio­to­jai ir yra au­kos. Jū­sų dis­cip­li­na, gud­ru­mas, pa­klus­nu­mas ir bud­ru­mas nu­lems, ar jūs – me­džio­to­jas, ar au­ka.“

„Man gai­la kiek­vie­no ka­lės vai­ko, ku­ris ne­tar­nau­ja kar­tu su ju­mis.“

„Bū­ki­te man­da­gūs, bū­ki­te pro­fe­sio­na­lūs, bet tu­rė­ki­te pla­ną, kaip už­muš­ti kiek­vie­ną, ką su­tik­si­te.“

„Kai ku­rie ma­no, kad rei­kia jų ne­kęs­ti, kad į juos šau­dy­ti. Ne­rei­kia. Tai tik dar­bas.“

„Ša­ly­je, ku­rio­je yra mi­li­jo­nai žmo­nių ir au­to­mo­bi­lių, prieš­as kar­tas nuo kar­to už­mi­nuos au­to­mo­bi­lį.“

„Po­wer­Point“ (kom­piu­te­rio prog­ra­ma, skir­ta pre­zen­ta­ci­jų kū­ri­mui – red. past.) da­ro mus kvai­liais.“

„Šian­dien man daž­nai pri­ski­ria­ma tai, ko nie­ka­da ne­da­riau.“

„Nau­do­ki­te sme­ge­nis prieš nau­do­da­mi gink­lą.“