Į Lietuvą atvyksta Vokietijos kariai
Va­sa­rio 1–10 die­no­mis į Lie­tu­vą lėk­tu­vu ir trau­ki­niais iš Gra­fenwöhr mies­to Vo­kie­ti­jo­je at­vyks­ta me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai su tech­ni­ka. Pir­mie­ji vo­kie­čių ka­rei­viai į Lie­tu­vą at­skri­do šian­dien.

Kaip pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja, per 450 Vo­kie­ti­jos ka­rių su sa­vo gink­luo­te ir apie 100 įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų su­da­rys vie­ną iš NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės ma­nev­ri­nių kuo­pų, ku­ri drau­ge su Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos ka­riais bus dis­lo­kuo­ta Lie­tu­vo­je.

Pir­mo­ji Vo­kie­ti­jos ka­rių gru­pė į Kau­no oro uos­tą Kar­mė­la­vo­je at­skri­do va­sa­rio 1 die­ną. Juos pa­si­ti­ko Vo­kie­ti­jos kon­tin­gen­to ir NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės Lie­tu­vo­je va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Chris­toph Hu­ber.

At­vyks­tan­čių Vo­kie­ti­jos pa­jė­gų pa­grin­dą su­da­ro ka­riai iš 12-osios me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos 122-ojo Vo­kie­ti­jos me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no. Dis­lo­ka­vi­mo ir pir­mo­sios ro­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je vo­kie­čių ka­riai bus dis­lo­kuo­ti Ruk­los įgu­lo­je, kur kar­tu su Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų ir Nor­ve­gi­jos ka­riais da­ly­vaus bend­ro­se įvai­raus lyg­mens lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se.

Į Lie­tu­vą vo­kie­čiai at­si­ga­bens vi­są da­li­niui pri­klau­san­čią tech­ni­ką – pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas „Mar­der“, tan­kus „Leo­pard2 A6“, įvai­rios pa­skir­ties su­nkve­ži­mius ir vi­su­rei­gius.

2017–2018 me­tų lai­ko­tar­piui NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai – iš vi­so apie 1 200 ka­rių. Ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei va­do­vaus ir jos pa­grin­dą su­da­rys Vo­kie­ti­jos ka­riai.