į Lietuvą atvyksta už vidaus rinką atsakinga EK narė E. Bieńkowska
Bir­že­lio 16 d., ket­vir­ta­die­nį, ofi­cia­laus dar­bo vi­zi­to į Lie­tu­vą at­vyks­ta už vi­daus rin­ką, pra­mo­nę, vers­lu­mą ir MVĮ  at­sa­kin­ga Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos na­rė Elz­bie­ta Bien­kows­ka.

Su­si­ti­ki­muo­se su Pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, Sei­mo Pir­mi­nin­ke Lo­re­ta Grau­ži­nie­ne ir Sei­mo na­riais, Mi­nis­tru Pir­mi­nin­ku Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi, Ūkio mi­nis­tru Eval­du Gus­tu EK na­rė Elz­bie­ta Bien­kows­ka ap­tars pa­slau­gų tei­ki­mo, var­to­to­jų ir vers­li­nin­kų ne­dis­kri­mi­na­vi­mo, da­li­ji­mo­si eko­no­mi­kos, re­gu­liuo­ja­mų pro­fe­si­jų, vie­šų­jų pir­ki­mų, star­tuo­lių ir ki­tus bend­ro­sios rin­kos stra­te­gi­jos klau­si­mus, taip pat kon­ku­ren­cin­gu­mo klau­si­mus, pra­mo­nės skait­me­ni­za­ci­ją ir mo­der­ni­za­ci­ją, Eu­ro­pos se­mes­tro re­ko­men­da­ci­jas Lie­tu­vai.