Į Lietuvą atvyksta trečioji lietuvių kilmės ukrainiečių šeima
Į Lie­tu­vą tre­čia­die­nį at­vyks­ta tre­čio­ji ukrai­nie­čių, tu­rin­čių lie­tu­viš­kų šak­nų, šei­ma.

Iš Do­nec­ko at­vyks­ta trys lie­tu­vių kil­mės as­me­nys, BNS pa­tvir­ti­no vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

„At­vyks­ta tė­vas ir duk­tė, kar­tu at­vyks­ta dar vie­na Ukrai­nos pi­lie­tė, šei­mos na­rė. Jie lai­ki­nai ap­si­gy­vens Ruk­lo­je“, - in­for­ma­vo vi­ce­mi­nis­tras.

Anot jo, kol kas tai yra tre­čio­ji lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čių šei­ma, ta­čiau „ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je“ jų tu­rė­tų bū­ti su­lauk­ta dau­giau.

Pir­mo­ji šei­ma - prieš 30 me­tų iš Lie­tu­vos iš­vy­ku­si mo­te­ris, jos du­kra su vy­ru ir tri­mis ma­ža­me­čiais vai­kais - iš ka­ro nu­alin­tos Ry­tų Ukrai­nos į Lie­tu­vą at­vy­ko prieš dvi sa­vai­tes. Jie įsi­kū­rė Drus­ki­nin­kų poil­sio na­muo­se „Dai­na­va“. Šios sa­vai­tės pra­džio­je at­vy­ko ir an­tro­ji tri­jų as­me­nų šei­ma - tė­vas mo­ti­na ir jų sū­nus. Jie sa­vo au­to­mo­bi­liu at­va­žia­vo į Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­trą, kur įsi­kurs lai­ki­nai.

Vi­sos trys šei­mos jau ne­tru­kus bus ap­gy­ven­din­tos Vil­niu­je, sa­vi­val­dy­bės bu­tuo­se - ren­kant gy­ve­na­mą­ją vie­tą bus at­siž­vel­gia­ma į jų pa­gei­da­vi­mus, BNS sa­kė Vil­niaus vi­ce­me­ras Gin­tau­tas Pa­luc­kas.

„Šiuo me­tu vyks­ta de­ri­ni­mai su pir­mą­ja šei­ma, ko­kio bu­to jiems rei­kia. Dėl ki­tų šei­mų dar ne­sa­me ap­si­ta­rę, bet bus de­ri­na­ma­si su jais, žiū­rė­si­me, ar bus su mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kais, ar tie vai­kai eis į „Lie­tu­vių na­mus“, ar į bend­ras kla­ses mo­kyk­lo­se“, - in­for­ma­vo vi­ce­me­ras.

Jis sa­kė, kad Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ne­si­ruo­šia „for­muo­ti ge­tų“, nes šei­mos yra lie­tu­vių kil­mės ir tu­rė­tų grei­tai in­teg­ruo­tis, tad sa­vi­val­dy­bės bu­tai bus siū­lo­mi bet ku­rio­je Vil­niaus vie­to­je.

E.Jan­ke­vi­čiaus duo­me­ni­mis, iš vi­so per­si­kel­ti į Lie­tu­vą pa­gei­da­vi­mą yra par­eiš­ku­sios 12 šei­mų, ku­rio­se yra per 50 lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čių ir jų ar­ti­mų­jų.

Vy­riau­sy­bė ap­gy­ven­din­ti Lie­tu­vo­je nuo ka­ro ken­čian­čius lie­tu­vių kil­mės ukrai­nie­čius iš Do­nec­ko ir Lu­hans­ko sri­čių bei Ru­si­jos anek­suo­to Kry­mo nu­spren­dė lie­pos pa­bai­go­je.

Iš vi­so Ukrai­no­je yra apie 10 tūkst. lie­tu­vių kil­mės as­me­nų. Ofi­cia­liai re­gis­truo­tų Lie­tu­vos pi­lie­čių yra apie 1,5 tūks­tan­čio.