Į Lietuvą atvyksta Nyderlandų kariai su kovine technika
Į Lie­tu­vą at­vyks­ta Ny­der­lan­dų ka­riuo­me­nės ka­riai, ku­rie pri­si­jungs jau nuo šių me­tų sau­sio pa­bai­gos Ruk­lo­je dis­lo­kuo­ja­mos Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mos NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nės gru­pės. 

Kraš­to mi­nis­te­ri­ja pra­ne­ša, kad ko­vo 21 die­ną į Klai­pė­dos jū­rų uos­tą at­ga­be­na­ma Ny­der­lan­dų ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­ri­nė tech­ni­ka – apie 40 įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos, tarp ku­rių – pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nos CV 90, žval­gy­bos trans­por­to prie­mo­nės „Fen­nek“, įvai­rios pa­skir­ties trans­por­to prie­mo­nės „Bo­xer“, šar­vuo­tos re­mon­to eva­ka­vi­mo ma­ši­nos, kt. tech­ni­ka. Ko­vo 23 die­ną į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Avia­ci­jos ba­zę Šiau­liuo­se at­skren­da ir pa­grin­di­nė Ny­der­lan­dų ka­rių gru­pė – per 100 ka­rių. Iš vi­so Lie­tu­vo­je tar­naus per 200 olan­dų ka­rių.

At­vyks­tan­čių Ny­der­lan­dų pa­jė­gų pa­grin­dą su­da­ro Ny­der­lan­dų ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų 3-io­sios me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos 44-ojo Ny­der­lan­dų me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riai. Dis­lo­ka­vi­mo ir pir­mo­sios ro­ta­ci­jos lai­ko­tar­piu Lie­tu­vo­je Ny­der­lan­dų ka­riai bus dis­lo­kuo­ti Ruk­los įgu­lo­je, kur kar­tu su Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Nor­ve­gi­jos ir Vo­kie­ti­jos ka­riais da­ly­vaus bend­ro­se įvai­raus lyg­mens lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės po­li­go­nuo­se.

Šiuo me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je Lie­tu­vo­je jau dis­lo­kuo­ta per 400 Vo­kie­ti­jos, 100 Bel­gi­jos, yra jau at­vy­ku­si ir da­lis Ny­der­lan­dų ka­rių. Be to, į Ruk­lą ko­vi­nei gru­pei jau at­ga­ben­ta per 250 trans­por­to prie­mo­nių. Vo­kie­ti­jos pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mas jau yra be­veik baig­tas. Nor­ve­gi­jos ka­riai į Lie­tu­vą at­vyks ge­gu­žę.