Į Lietuvą atvyksta NATO ambasadoriai
Į Lie­tu­vą tre­čia­die­nį at­vyks­ta NA­TO ša­lių am­ba­sa­do­rių de­le­ga­ci­ja, ku­ri ap­tars sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius NA­TO Vy­tau­tas Leš­ke­vi­čius BNS sa­kė, kad vi­zi­to pla­nų iš­puo­liai Briu­se­ly­je ne­pa­kei­tė.

Dvie­jų die­nų vi­zi­to me­tu am­ba­sa­do­riai lan­ky­sis Vil­niu­je, Pa­žais­ly­je ir Ruk­lo­je.

Ša­lies pre­zi­den­tė šian­dien, ko­vo 24 d., 10 val. su­si­tiks su NA­TO ge­ne­ra­li­nio se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­ju Ale­xan­de­riu Versh­bow ir Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­ba (NAC), ku­rią su­da­ro nuo­la­tos Al­jan­so būs­ti­nė­je Briu­se­ly­je dir­ban­tys 28 ša­lių są­jun­gi­nin­kių am­ba­sa­do­riai.

D. Gry­baus­kai­tė su NAC at­sto­vais ap­tars ka­ri­nes grės­mes ir rea­lią sau­gu­mo pa­dė­tį re­gio­ne, pa­si­ren­gi­mą NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui, ku­ris už ke­lių mė­ne­sių įvyks Var­šu­vo­je.

Dip­lo­ma­tai su­si­tiks ir su kraš­to ap­sau­gos ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trais.

Lie­tu­va kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja Var­šu­vo­je sie­kia di­des­nių ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos ir at­gra­sy­mo prie­mo­nių, ku­rios žy­miai su­stip­rins Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mą – pa­di­din­to są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų ir ka­ri­nės tech­ni­kos dis­lo­ka­vi­mo, re­gio­ni­nių oro gy­ny­bos spren­di­mų, nuo­la­tos at­nau­ji­na­mų ir rea­liems ag­re­si­jos sce­na­ri­jams pri­tai­ky­tų gy­ny­bos pla­nų, grei­to ir ope­ra­ty­vaus spren­di­mų pri­ėmi­mo pro­ce­so.

Vil­niu­je vie­šė­sian­ti Šiau­rės At­lan­to Ta­ry­ba yra pa­grin­di­nė po­li­ti­nius NA­TO spren­di­mus pri­iman­ti ins­ti­tu­ci­ja. NAC Al­jan­so ša­ly­se na­rė­se lan­ko­si tik iš­skir­ti­niais at­ve­jais. Šio vi­zi­to tiks­las – prieš Var­šu­vos vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą iš­sa­miai su­si­pa­žin­ti su sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne ir įver­tin­ti, ko­kių dar sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo prie­mo­nių rei­kia Lie­tu­vai, Lat­vi­jai ir Es­ti­jai.