Į Lietuvą atvyksta lietuvių kariams talkinęs afganistanietis
Į Lie­tu­vą tre­čia­die­nį iš Grai­ki­jos at­vyks lie­tu­viams ka­riams Af­ga­nis­ta­ne Go­ro pro­vin­ci­jo­je ver­tė­ja­vęs vie­tos gy­ven­to­jas Ab­dul Ba­sir You­su­si, in­ter­ne­te iš­pla­ti­nęs sa­vo pa­gal­bos pra­šy­mą iš pa­bė­gė­lių sto­vyk­los Grai­ki­jo­je.

Į ša­lį jis at­vyks tu­rė­da­mas pen­kių die­nų vi­zą, ku­ri jam bu­vo iš­duo­ta an­tra­die­nį. Prie­globs­čio af­ga­nis­ta­nie­tis pa­sip­ra­šys jau bū­da­mas Lie­tu­vo­je.

„Mig­ra­ci­jos de­par­ta­men­tas šį at­ve­jį iš­nag­ri­nės kaip ir bet ku­rį ki­tą at­ve­jį“, – BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras El­vi­nas Jan­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, kol bus nag­ri­nė­ja­mas prie­globs­čio pra­šy­mas, A.B.You­su­si gy­vens Ruk­lo­je esan­čia­me Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę in­ter­ne­te pra­dė­jo plis­ti lie­tu­vių kal­ba įra­šy­tas pa­bė­gė­lių iš Af­ga­nis­ta­no pra­šy­mas, ku­ria­me jis pra­šo pa­gal­bos, sa­ko my­lin­tis Lie­tu­vą ir no­rin­tis jo­je gy­ven­ti, o lie­tu­vių kal­bą iš­mo­ko ver­tė­jau­da­mas Lie­tu­vos ka­riams Go­re. Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vai pa­tvir­ti­no, kad A.B.You­su­si iš ti­krų­jų tal­ki­no Lie­tu­vos ka­riams Af­ga­nis­ta­ne.