Į Lietuvą atvyksta JAV Kongreso delegacija
Į Lie­tu­vą šią sa­vai­tę at­vyks­ta JAV Kong­re­so de­le­ga­ci­ja, va­do­vau­ja­ma Kong­re­so gink­luo­tų­jų pa­jė­gų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko res­pub­li­ko­no Ma­co Thorn­ber­ry, an­tra­die­nį pra­ne­šė JAV am­ba­sa­da.

JAV Kong­re­so na­riai ket­vir­ta­die­nį su­si­tiks su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tru Juo­zu Ole­ku. De­le­ga­ci­ja taip pat vyks į Ruk­lą, kur šiuo me­tu dis­lo­kuo­ti ro­tuo­jan­tys JAV ka­riai.

„Šiuo vi­zi­tu Kong­re­so na­rių de­le­ga­ci­ja sie­kia iš­reikš­ti pa­dė­ką ir pa­tvir­tin­ti sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mus re­gio­ni­niams par­tne­riams“, - tei­gia­ma am­ba­sa­dos pra­ne­ši­me spau­dai.

Ap­si­lan­ky­mas Lie­tu­vo­je bus ga­lu­ti­nė re­gio­ni­nės ke­lio­nės į Ru­mu­ni­ją, Ukrai­ną, Lat­vi­ją ir Len­ki­ją sto­te­lė.

JAV šiuo me­tu vyks­ta dis­ku­si­jos, ar tiek­ti gink­luo­tę Ukrai­nai, ku­ri ko­vo­ja su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais. Lie­tu­va yra pa­tvir­ti­nu­si, kad per­da­vė Ki­je­vui gink­luo­tės ele­men­tų.