Į Lietuvą atvyksta JAV kariai su sunkiąja kovine technika
Į Lie­tu­vą at­vyks­ta nau­ja Jung­ti­nių Vals­ti­jų ka­rių pa­mai­na su su­nkią­ja ko­vi­ne tech­ni­ka – šar­vuo­tais trans­por­te­riais „Stry­ker“.

Ji tar­ny­bą pra­dės ki­tą sa­vai­tę ir kar­tu su Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais da­ly­vaus bend­ruo­se mo­ky­muo­se ir to­bu­lins tar­pu­sa­vio są­vei­ką.

Pir­mo­ji JAV ka­rių gru­pė į Lie­tu­vą at­vy­ko ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą, pa­grin­di­nė da­lis at­vyks ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

JAV ka­riai at­vyks­ta iš 3-osios di­vi­zi­jos 2-ojo ka­va­le­ri­jos pul­ko, ku­ris dis­lo­kuo­tas Vil­se­ke, Vo­kie­ti­jo­je. Tai jau penk­to­ji JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­rių ro­ta­ci­ja Lie­tu­vo­je, taip pat Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je bei Len­ki­jo­je.

Kaip ir anks­tes­nės JAV ka­rių pa­mai­nos, ka­riai bus dis­lo­kuo­ti Me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas” ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne Ruk­lo­je. Jie da­ly­vaus bend­ruo­se ko­vi­nio ren­gi­mo mo­ky­muo­se ir pra­ty­bo­se su Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no ka­riais.

Ruk­lo­je taip pat bus dis­lo­kuo­ta JAV ka­rių at­si­ga­ben­ta tech­ni­ka. Įvai­rios pa­skir­ties šar­vuo­tie­ji ra­ti­niai trans­por­te­riai „Stry­ker“, šar­vuo­tie­ji vi­su­rei­giai HMMWV, su­nkve­ži­miai, kt. į Lie­tu­vą per Klai­pė­dos jū­rų uos­tą, pla­nuo­ja­ma, at­vyks sau­sio 9-13 die­no­mis. Iš Klai­pė­dos są­jun­gi­nin­kų ka­ri­nė tech­ni­ka ge­le­žin­ke­liais bus per­ga­ben­ta į Ruk­lą.

Lie­tu­va at­vyk­sian­tiems są­jun­gi­nin­kų ka­riams tei­kia vi­są rei­kia­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą – už­ti­krins ka­rių ap­gy­ven­di­ni­mą, mai­ti­ni­mą, ki­tą rei­ka­lin­gą lo­gis­ti­nę par­amą.

JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je ro­tuo­ja­si nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.

Anot Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Lie­tu­va sie­kia iš­lai­ky­ti JAV ro­ta­ci­nes pa­jė­gas ir po 2015 me­tų.