Į Lietuvą atvyksta Belgijos rotacinių pajėgų kariai
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai.

Spa­lio 1 d., šeš­ta­die­nį į Lie­tu­vą Klai­pė­dos jū­rų ir Pa­lan­gos oro uos­tais at­vyks­ta Bel­gi­jos ro­ta­ci­nių pa­jė­gų ka­riai. Apie 350 ka­rių su dau­giau nei 100 ka­ri­nės tech­ni­kos vie­ne­tų vi­są spa­lio mė­ne­sį su Lie­tu­vos ka­riais da­ly­vaus bend­ro­se pra­ty­bo­se „Bal­tic Pi­ran­ha 2016“ (liet. Bal­ti­jos pi­ra­ni­ja), pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Bel­gi­jos ro­ta­ci­nės pa­jė­gos, su­for­muo­tos iš leng­vų­jų šar­vuo­čių bri­ga­dos 1/3 ka­va­le­ri­jos ba­ta­lio­no (Bel­gian Me­dium Bri­ga­de 1/3 Ba­tail­lon de Lan­ciers), tre­ni­ruo­sis su Lie­tu­vos ir są­jun­gi­nin­kų ka­riais vyk­dy­ti bend­ras ka­ri­nes ope­ra­ci­jas be­veik vi­so­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je.

Pra­ty­bo­se „Bal­tic Pi­ran­ha“ kar­tu su bel­gais tre­ni­ruo­sis Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Kęs­tu­čio mo­to­ri­zuo­to­jo pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­no, Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų 5-osios rink­ti­nės, JAV ro­ta­ci­nių pa­jė­gų 173-io­sios oro de­san­to bri­ga­dos ka­riai. Prieš­iš­kų pa­jė­gų im­ita­vi­mą at­liks su­for­muo­ta ka­rių gru­pė iš Di­džio­sios ku­ni­gaikš­tie­nės Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­no, Juo­zo Vit­kaus in­ži­ne­ri­jos ba­ta­lio­no ir Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų Ne­ki­ne­ti­nių ope­ra­ci­jų kuo­pos.