Į Lietuvą atvyksta 200 Norvegijos kontingento karių
Šian­dien, ge­gu­žės 29 die­ną, į Lie­tu­vą at­vyks­ta apie 200 ka­rių iš Nor­ve­gi­jos ka­riuo­me­nės Te­le­mark ba­ta­lio­no ir Šiau­rės bri­ga­dos pa­da­li­nių, ku­rie tar­naus NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je Lie­tu­vo­je.

Nor­ve­gi­jos ka­rių tech­ni­ka į Klai­pė­dos jū­rų uos­tą bu­vo at­pluk­dy­ta dar pra­ėju­sią sa­vai­tę, apie tai LŽ ra­šė straipsnyje „Klai­pė­do­je iš­krau­ti nor­ve­gų tan­kai ir ki­ta technika“. Nor­ve­gai į Lie­tu­vą at­si­ga­be­no apie 60 ka­ri­nių trans­por­to vie­ne­tų – įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų tan­kus „Leo­pard“, pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nas CV 90, įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų šar­vuo­čius M113, kro­vi­ni­nes ir leng­vo­sios trans­por­to prie­mo­nes, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šiuo me­tu NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je Lie­tu­vo­je jau dis­lo­kuo­ta per 450 Vo­kie­ti­jos, 100 Bel­gi­jos, 250 Ny­der­lan­dų ka­rių.

2017–2018 me­tais NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ba­ta­lio­no ko­vi­nė­je gru­pė­je tar­naus Vo­kie­ti­jos, Nor­ve­gi­jos, Ny­der­lan­dų, Bel­gi­jos, Liuk­sem­bur­go, Kroa­ti­jos ir Pra­ncū­zi­jos ka­riai. Ba­ta­lio­no ko­vi­nei gru­pei Lie­tu­vo­je va­do­vau­ja ir jos pa­grin­dą su­da­ro Vo­kie­ti­jos ka­riai.

NA­TO stip­ri­na sa­vo prieš­aki­nį bu­vi­mą prie Ry­ti­nių NA­TO sie­nų, dis­lo­kuo­da­ma čia ro­ta­ci­ne tvar­ka ke­tu­rias ko­vi­nes gru­pes Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Len­ki­jo­je. Šios ko­vi­nės gru­pės , ku­rioms va­do­vau­ja Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė, Ka­na­da, Vo­kie­ti­ja ir JAV yra dau­gia­na­cio­na­li­nės, ko­vai par­eng­tos pa­jė­gos, de­mons­truo­jan­čios tran­sat­lan­ti­nio ry­šio stip­ru­mą. Jų bu­vi­mas reiš­kia tai, kad vie­nos al­jan­so na­rės už­puo­li­mas reikš­tų at­aką prieš vi­sas. Šios pa­jė­gos reiš­kia ir di­džiau­sią ka­da nors NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos su­stip­ri­ni­mą, ku­ris taip pat api­ma ir NA­TO bu­vi­mą Juo­do­sios jū­ros re­gio­ne.