Į Lietuvą atvyks Vokietijos kariai
Į Lie­tu­vą šie­met pra­ty­boms at­vyks dau­giau kaip 500 Vo­kie­ti­jos ka­rių, an­tra­die­nį pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Apie tai pa­skelb­ta po kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko su­si­ti­ki­mo su Vil­niu­je vie­šin­čiu Vo­kie­ti­jos sau­su­mos pa­jė­gų va­do pa­va­duo­to­ju ge­ne­ro­lu lei­te­nan­tu Joer­gu Voll­me­riu.

Kuo­pa Vo­kie­ti­jos ka­rių su ka­ri­ne tech­ni­ka Lie­tu­vo­je bus dis­lo­kuo­ta ba­lan­džio - lie­pos mė­ne­siais. Bir­že­lio mė­ne­sį Vo­kie­ti­jos ka­riai da­ly­vaus Lie­tu­vo­je or­ga­ni­zuo­ja­mo­se tarp­tau­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Ge­le­ži­nis Vil­kas“. Vo­kie­ti­ja taip pat at­siųs po kuo­pą į pra­ty­bas lie­pos bei lap­kri­čio mė­ne­siais.

„Šie­met Lie­tu­vo­je lau­kia­ma at­vyks­tant dau­giau nei 500 vo­kie­čių ka­rių“, - tei­gia­ma Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

Vo­kie­ti­ja taip pat pla­nuo­ja skir­ti sa­vo ka­rius į ku­ria­mus NA­TO in­teg­ra­ci­jos šta­bus Bal­ti­jos ša­ly­se ir ki­to­se Ry­tų Eu­ro­pos ša­ly­se.

Nuo per­nai pa­va­sa­rio Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je yra dis­lo­kuo­ta po kuo­pą JAV ka­rių.